103699. lajstromszámú szabadalom • Nyomáskiegyenlítő edény olajjal töltött kábelekhez

Megjelent 1931. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLY! jMBfflfó SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103699. SZÁM. — Vll/G. OSZTÁLY. Nyomáskiegyenlítő edény olajjal töltött kábelekhez. Sieinens-Schuckert-Werke A.-G. BerJin-Siemensstadt. A bejelentés napja 1930. évi március hó 15-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi március hó 18-ika. Olajjal töltött kábelekből álló telepek­nél az olajnyomást oly edényekkel egyen­lítik ki, amelyeket eddigelé a karmantyú­kon, illetőleg végelzárókon kívül rendez-5 tek el és amelyeket a karmantyúkkal, illetőleg végelzárókkal csövek kötöttek össze. Általában ezek az olajtartányok tágítható és összenyomható kamrákkal vannak ellátva, amelyek a kábelben lévő 10 olaj hőmérsékletváltozása következtében fellépő nyomásokat önműködően kiegyen­lítik és megakadályozzák, hogy a kábel szigetelésében üregek keletkezzenek, illető­leg a felmelegedés okozta nagy nyomás a 15 kábel köpenyét szétrepessze. Ha azonban az olajtartányt a karmantyúkon, illetőleg végelzárókon kívül rendezzük el, akkor a tartányokban lévő olaj alacsony kül­hőmérséklet mellett megsűrűsödik vagy 80 megfagy és a kamrák a nyomáskiegyenlí­tést már nem végezhetik akadálytalanul. Ezt a veszélyt a találmány értelmében azáltal küszöböljük ki, hogy a nyomás­kiegyenlítést magukban a karmantyúk-25 ban, illetőleg végelzárókban végezzük. E célból célszerűen a tekercselés helye kö­rül, attól néhány mm távolságban, rugal­mas nyomáskiegyenlítő kamrákat alkal­mazunk. Ezeket azonban a tok belső falán 80 is megerősíthetjük. A nyomáskiegyenlítő kamrákat levegővel, gázzal vagy más hasonló rugalmas anyaggal is kitölthet­jük, mimellett ezek az anyagok atmosz­ferikus nyomás vagy túlnyomás alatt 35 állanak. Hogy a kamrák a nyomás válto­zásakor mindkét irányban könnyen végez­hessenek rugalmas alakváltozásokat, azo­kat célszerűéin végeiken, a középein vagy egész hosszúkban, hullámosan képezhet-40 jük ki. A kamrák fémből is készülhetnek. Ha a kamrákat az elkötés helye fölött ren­dezzük el, akkor azokat célszerűen két vagy több, toldatokkal ellátott, az elkötés helye fölött elhelyezett szalagra erősítjük. A szalagok és toldataik fémből is készül- 45 hetnek. Ha a kamrákat a karmantyúk vagy végelzárók belső oldalán akarjuk el­rendezni, akkor azokat szegecsekkel, csa­varokkal stb. oly toldatokon erősítjük meg, melyek a falra vannak forrasztva, 50 hegesztve vagy ott csavarokkal rögzítve. Jó olajkeringés végett ügyelnünk kell, hogy a kamrák a falaktól és az elkötés helyétől elegendő távolságban legyenek. A kamrák profilja, lehet kör, ellipsis vagy 55 közel négyszögalakú és azok célszerűen oly hosszúak, amily hosszat a karmantyúk és végelzárók mérete megenged. Hogy a kamrákban uralkodó nyomást leolvashas­suk, azokból és a karmantyúkból, végei- 60 zárókból stb. csöveket vezethetünk ki, amelyek mérőműszerekhez csatlakoznak. Bizonyos körülmények között előnyös lehet, ha az ily karmantyúkat, melyek ki­egyenlítő kamrákkal vannak ellátva, a 65 kábeltelep mélyenfekvő pontjain rendez­zük el anélkül, hogy ott elkötési hely volna. A rajzban kiegyenlítő kamrákkal el­látott fcábelkaranamtyút tüntettünk fel. A 70 kamrák a tekercselt elkötés fölött fekiisz­nek. Az ábrában (2) a karmantyú tokja, (3, 4 és 5, 6) a nyomásoknak kellő bizton­sággal ellentálló kötések, (7) pedig a te­kercselés útján készült elkötés, mely felett 75 két (8) hordozóval ellátott (9) fémszalag fekszik. A (8) toldaton levegővel vagy más gázzal töltött több (11) kiegyenlítő kamra van. A 2. ábra mélyen elrendezett kábel- 80

Next

/
Thumbnails
Contents