103686. lajstromszámú szabadalom • Cipőtalpbetét

Megjelent 1931 . évi de cember hó 1-én. MAGYAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103686. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Cipó'talpbetét. Frei Elisabeth magánzónő Zürich, mint Frei & Kasser zürichi cég- jogutódja. A bejelentés napja 1930. évi julius hó 18-ika. Svájci elsőbbsége 1929. évi julius hó 30-ika. A találmány oly cipőtalpbetét, amely­nek célja a deformált lábak javítása és további rendeltetése legalább is a lábak deformálásának megakadályozása. 5 A találmány célja az ismert cipőtalp­betétek különböző hátrányainak meg­szüntetése, további célja pedig oly cipő­talpbetét elkészítése, amely az összes lá­bakhoz alkalmazkodik és könnyen, tet-10 szés szerint szabályozható. A mellékelt rajzon a találmány több foganatosítás! alakja van példaképen fel­tüntetve. Az 1. ábra főleg tánccipőkben használandó ö lábtámasz felülnézete. A 2. ábra oldalnézete és a 3. és 4. ábra betétékek. Az 5. és 6. ábrák egy lábtámasznak és a hozzátartozó betétnek egyszerűsített kivi-0 teli alakja. A 7—11. ábrák a lábtámaszok változatait mutatják különböző alakú betétékekkel. A 12—16. ábrák oly betétek alulnézetét mutatják, amelyeknél a talpaknak leg-5 alább egyike azon cipő egész felületét foglalja el, amelybe a betétek behelyezen­dők. A 17. ábra a 13., illetve 15. ábra szerinti talp keresztmetszete a metatarzális ta-0 sakok környékén. A 18—22. ábrák egyes különböző alakú tá­masztótesteket mutatnak. Az 1. és 2. ábrán feltüntetett lábtá­masznak két (1, 2) talpa van, amelyek kö-5 zül a felső oldalsó kiszélesedés nélkül ké­szül. Az (1, 2) talpakat a (3, 4, 5) varratok kötik akként össze, hogy azok közé a 3. és 4. ábra szerinti alakú (6, 7) ékek tolhatók. A (2) talpban azonkívül a (8) hasíték van, amelyen át (9) metatarzalis támasztótes- 40 tek helyezhetők be. A talpak közt elrendezett fémbetét a talp hosszának egy részére és pedig a láb sarkától egészen a metatarzalisig terjed. Az 5. és 6. ábrák szerinti l'oganatosítási 45 alaknál a (10) és (11) talpakat a szélükön a körülfutó (12) varrat köti össze. A két talp közötti tér a (13) hasítékon át megkö­zelíthető, amely utóbbin át a celluloidból vagy fémből készült (14) betét (6. ábra) 50 tolható be. E betétet helyes állásában a (15, 16) varratok biztosítják, amelyek kö­zül az utóbbiak metatarzalis tasakot al­kotnak. Az alsó (11) talpban levő (17) ha­síték célja, hogy azon át metatarzalis 55 ékeket helyezzünk be e tasakba. A 7—11. ábrákban, íöliilnézetben, il el ve oldalnézetben feltüntetett talpbetr' illetve lábtámasznak különös alakú, fém­ből készült (18) betétje van, amely a láb- 60 boltozatnak megfelelően boltozott és mellső végén (19) nyúlványa van. Ez a nyúlvány metatarzális támasztótestként szerepel és hatása a talpak közé behelye­zett, további támasztótestek által növel 65 hető. A fémbetét hátsó végén a (20) kivá­gás készíthető (7. ábra), amely különösen akkor előnyös, ha a talp rövid csuklórész­szel készül. E fémbetét mellett azonban alkalmazhatók még további ék- és tá- 70 mamsztótestek. A 8. és 7. ábrák, amelyek csak a feltüntetett lábtámasz csuklórészé­nek különböző hosszában térnek el egymás­tól, ismét (21,22,23) varratok útján össze­kötött, két talpat tüntetnek föl. Az ol- 75 dalsó (24) kiszélesedésben a (25) varrat ál­tal a felső talphoz férceit közfal által al­kotott tasakban kicserélhető (26) ékek

Next

/
Thumbnails
Contents