103673. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés egy- vagy többszínű nyomatok előállítására

Megjelent 1931. évi december hó 299-én. MAGYAR KIRÁ LYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103673. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés egy- vagy többszínű nyomatok előállítására. Jasmatzi Anton gyáros Dresden, mint dr. Lierg" Frledrich vegyész wieni lakos jogutódja. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 11-ike. Angolországi elsőbbsége 1929. évi szeptember hó 12-ike. A természetes színű képek előállítását célzó eljárások nagy része azt a tényt hasznosítja, hogy keményítetlen zselatint könnyen, keményített zselatint ellenben 5 nehezen vagy egyáltalán nem lehet festő­anyagokkal megfesteni; ezt a tényt to­vábbá arra is hasznosítják, hogy e felszí­vott festőanyagképeknek zselatinnyomó papírra való lenyom tatása útján igen 10 egyszerű módon természetes színű papír­képeket kapjanak. E nyomtatóéi járások azon hátrányát, hogy a vele előállított képeknél nem lehetett kielégítő, tiszta fe­héreket kapni, csak akkor küszöbölték ki, 15 mikor a keményített zselatint kezdték nyomíiatóimatricaként használni akként, hogy a keményítetlen zselatinnak meleg vízben való feloldása útján a cserzett zse­latin kimosott reliefjét állították elő. Ek-20 kor azonban az az új nehézség merült fel, hogy az önmagában véve festékeltaszító, keményített zselatint festékfelvevőképessé kellett tenni, ami az eddigi módszerekkel, minden tekintetben kielégítő módon még 25 nem sikerült. A felszívási elven alapuló ezen összes nyomtatóeljárásoknak azonban mindvé­gig két nagy hátrányuk van, melyek a gyakorlatban való alkalmazásukat na-30 gyon károsan befolyásolják. Az ezekkel előállított nyomatok ugyanis előszón- is nem tökéletesen éles képek, mert a zsela­tinnyomóképről a nyomópapír zselatin­jébe beszívódó festőanyag ebben nemcsak 35 függőlegesen, hanem oldalirányban is szétterjed, mi életlen és elmosódott körvo­nalakat eredményez, másodszor pedig az ilyen felszivatott nyomatok később ismer tetendő okoknál fogva az eredeti képhez képest megváltozott fokozatosságot mu- 40 tatnak, ami természetim hárcinszínnyo­matok előállításánál igen nagy hátrány. A képkörvonalak életlenségének kiküszö­bölése céljából különösen kemény, te­hát kevéssé felszívóképes zselatinnak a tó nyomtatópapírhoz való használatát java­solták. Ez részleges javulást előidéz ugyan, de a nyomat életlen gégét egyáltalán nem szünteti meg, ezzel szemben azonban a nyomtatás sebességét erősen csökkenti és 50 egyenletes nyomatok előállítása céljából nyomtatóisajtók használatát teszi sziiksé gessé. Javasolták továbbá fém- vagy más­efféle pácoknak, mint amilyenek a kelme­festésnél a festőanyagok rögzítésére hasz- 55 nálatosak, a nyomtató zselatinhoz való adagolását is. Az ilyen pácok adagolása elsősorban keményítőleg hat a zselatinra és ezáltal a nyomdafestékek erős oldal­irányú szétfolyásának csökkenését idézi 60 elő. A nyomdafestékek tényleges és teljes rögzítését azonban a festéklakképzéssel, melynél a kelmefestőiparban maga a rost is fontos vegyi szerepet játszik, a fényké­pészetben, azaz zselatinnal kapcsolatban 65 nem lehetett elérni, sőt azzal ellentétben szükségesnek mutatkozott a színes képek­nek, további vegyi fürdőkben való keze­lése útján történő rögzítése és a nedves­ség behatása ellen védő kollódiumréteg- 70 gel való bevonása. Mindezideig azonban semmiképpen sem küzdöttek le sikeresen a képeknek külö­nösen hátrányos szín fokozat eltolódásait, melyek oka egyrészt az, hogy a felszívott 75 festőanyag a megfestett nyomófilmeknek a sajtolás előtt szükséges kimosásakor a felszívott festőanyag a zselatinrelief legfi-

Next

/
Thumbnails
Contents