103651. lajstromszámú szabadalom • Szívóhúzó tisztítású tisztítóberendezés cséplőgépekhez

Megjelent 1931. évi november hó 16-án. MAGYAE KJBÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103651. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Szívóhnzó tisztítású tisztítóberendezés cséplőgépekhez. Heinrich Lanz A.-G. cég* Mannheim. A bejelentés napja 1930. évi julius hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1930. évi április hó 11-ike. A találmány szívóhúzó tisztítású cséplő­gépekhez való tisztítóberendezésre vonat­kozik. Az ilynemű eddig ismeretes tisztítóbe-5 rendezéseknél szita fölött szívóorrmány torkollik, amelyen a fontos anyaggal polyva és más keverék halad tova. E be­rendezések csupán nehéz gabona tisztítá­sára alkalmasak, mert a könnyebb vete-10 ménymagokat a törekkel, polyvával együtt a szívóorrmány leszívná. A találmány oly tisztítóberendezésre vonatkozik, amellyel úgy nehéz magokat, mint könnyű veteménymagokat szitálha-15 tunk és tisztíthatunk. E berendezésnél a nehéz gabona számára elhelyezett nagy­lyukú szita alatt a veteménymagok szá­mára finomlyukú szitát rendezünk el és a szívóoirrmáiny a két egymás alatt elhe-20 lyezett szita ürítővége fölött torkollik. Ezáltal elérjük, hogy az erősebb szívó­áram a nehéz gabona számára elrendezett szita fölött polyvát, töreket és más tisz­tátalanságot leszív és gyengébb szívószél 25 az alsó szitáról port is leszívhat, anélkül, hogy a könnyű veteménymagokat magá­val ragadná. A találmányt a mellékelt rajz vázlato­san szemlélteti. Az (a) tizstítóberendezés, (b) a szívóorrmány, (c) a fölső, nagy- 80 lyuku szita a nehéz gabona számára és (d) az alsó finomlyuku szita a vetemény­magok számára. Az egész, törekkel, poly­vával, porral és más hasonlókkal kevert fontos anyag a (c) szita mentén halad 85 tova. Az összes mag a (c) szitán keresz­tül és a (c) szita alján a (b) orrmány köz­vetlen, erős szívólégárama hat, amely az összes nehéz tisztátalanságot, amely a (c) szita mentén halad a (b) orrmány alá 40 jutva, leszívja. A (d) sízita mentén csak a nagy magok haladnak tova, esetleg még a keresztülesett könnyű keverékek, míg a (d) szitán a könnyű veteménymagok es­nek át. A nehéz magokra tapadó vagy 45 másfelől a (d) szitára kerülő könnyű tisz­tátalanságokat, amelyek a (b) orrmány alatt még a (d) szitán vannak, a (c) szita által fojtott szívólégáram vonzza és még a (c) szitán át is leszívja. 50 Szabadalmi igény: Szívóhúzó tisztítású tisztítóberendezés cséplőgépekhez, azzal jellemezve, hogy a szívóorrmány a két egymás fölött el­helyezett különböző lyuknagyságú 55 szita ürítővége fölött torkollik. 1 rajzlap melléklettel. I'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents