103630. lajstromszámú szabadalom • Kézi főzelékvágó és aprítókészülék

Megjelent 1931. évi november hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103630. SZÁM. — XVlII/a. OSZTÁLY. Kézi főzelékvágó és aprítókészülék. Lefoovits Eszter lámpaernyőkészítőnö Budapest. A bejelentés napja 1929. évi november hó 26-ika. A találmány kézi főzelékvágó- és apríté­készülék, mely igen olcsó, egyszerű és tö­meggyártásra kiválóan alkalmas. Főzelék­vágásra, aprításra, száraz zsemlye resze-5 lésre és ehhez hasonlókra már eddig is használtak megfelelő vágóélű készüléke­ket. Aszerint azonban, hogy mily főzelé­ket kivánitunk aprítani, és hogy a felaprí­tott terméket milyen alakban és finomság-10 ban kívántuk megkapni, más és más vágó­élű aprítókészülékre volt szükség. Az aprítókészülék két főrészre osztható és pedig az aprítóéles részre, valamint a tartórészre. A tartórész mindig ugyanaz 15 és nem használódik el, a vágóéles rész vi­szont a használat folytán kopik. E két rész eddig egy darabból állt, vagy leg­alább is két oldhatatlanul összeerősített darabból állt. A találmány szerint e két 20 részt könnyen oldhatóan erősítjük össze, miért is ezentúl minden háztartásban csak egyetlen tartórész szükséges, melyhez tet­szőleges számban szerzünk be különböző vágóéles részt és a tartórészbe mindenkor 25 azt a vágóéles szerszámlapot helyezzük, amelyre éppen szükség van. A rajzon a találmánynak egyik példa­képpeni megoldását láthatjuk, melytől a gyakorlatban, lényegének érintése nélkül, 3Q sokféleképpen el is térhetünk. Az 1. ábra a tartórész nézete, a 2. ábra a tartórészt és vágóéles szerszám­lapot összeillesztés közben távlatilag mu­tatja, a 35 3. ábra az összeillesztett tartórésznek ós vágóéles szerszámlapnak felülnézete, a 4. ábra végül a 3. ábráihoz tartozó füg­gélyes hosszmetszet. A tartórész előnyösen fordított U-alakú, hajlított (b) gömbvasból áll, melyet a (c, 40 c) pántok két helyen összekötnek olyképp, hogy a (c, c) pántok közötti keretalakú részbe a vágóéles (f) szerszámlapot il­leszthetjük. A találmány szerint e szer­számlapot egyetlen lemezdarabból sajtol- 45 juk oly alakra, hogy azt a (b, c) tartó­részbe könnyen oldhatóan illeszthessük, és a tartórészben mégis megbízhatóan rögzítve legyen. E célból a szerszám,lap­nak két (f) hosiszszéle a (b) tartó szárainak 50 megfelelően, negyedhenger-alakúan van meghajlítva ós hosszszéleivetl a (b) szárakra fekszik. A szerszámlapnak felső kereszt­oldalán lépcsőszerűen beugró és ,a tartó felső (c) keresztléce alá nyúló, a szer- 55 számlapnak csaknem teljes szélességében végigfutó (d) nyúlványa van, míg a szer­számlapnak alsó keresztoldalán a szer­számlap síkjára merőlegesen álló és a szerszámlapnak csaknem egész szélességé- 60 ben végigfutó (e) nyúlványa van, mely oly alakú, hogy ha az (f) szerszámlapnak előbb a felső (d) nyúlványát a (c) tartóléc alá toljuk, azután pedig az (f) szerszám­lapot a (b) tartó síkjába nyomjuk, akkor 65 a szerszámlapnak alsó (e) nyúlványa az alsó (c) tartóléchez illeszkedik és helyze­tében rugalmasan oldhatóan rögzítődik. A szerszámlapnak negyedhenger-alakban meghajlított (f') hosszszéleit előnyösen 70 szintén olykép alakítjuk, hogy azoknak szabad szélei kissé visszahajoljanak és ily­kép a (b) tartószárakra szorítva azokra rugalmasan ráfeszüljenek. A szerszámlap eltávolításakor előbb az (e) nyúlványt a 75 tartó síkjából kihyomjuk, amiután a szer­számlapot könnyen eltávolíthatjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents