103609. lajstromszámú szabadalom • Hűtőberendezés elektromos gépek rotarain

Megjelent 1931. évi november hó 29-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEIRAS 103609. SZÁM. — VH/b. OSZTÁLY. Hűtőberendezés elektromos gépek rotorain. Dr. Kandó Kálmán mérnök Budapest. A bejelentés napja 1929. évi március hó 15-ike. Már ajánlották elektromos gépek roto­rainak folyadékkal való hűtését, amelyet a rotor testébe illesztett hűtőcsövekeni k er észtül v ezei tneik. 5 Az erre vonatkozó ismert javaslatok szerint a hűtőcsöveikeit a rotor viaisftesténieik minden oldalról zárt csatornáiba, vagy hornyaiba kellett olyként helyezni, hogy az egyszerű cscszálaík a rotor két külön-10 böző hoimilcnkfelületén torkoltaik. Ezen el­rendezés mellett azonban a csövek bera­kása, a csöveik végeinek tömítése és a csöveik és a vasi test közötti, a hőelvezet ést biztosító jó érintkezés létesítése, nehézsé-15 gekkel jár. A találmány azt célozza, hogy a csövek berakása és kicserélése könnyein ós a, ro­tor többi részeinek a lehetőség szerint való mieigibolygatása nélkül legyen végre-20 hajtható és hogy egyidejűleg a jó hőelve­zetést is biztosítsuk. Ezen célból a találmány szerint a hűtő­csöveik a rotor kerülete felé nyitott, de önmagában véve ismert módon, pl. ékek 25 segélyével lezárt, a tekercselést felvevő hornyok között fekvő bevágásokban el­helyezett csatom,ahurkokat, képeznek, me­lyeknek: belépő- és kilépő végeik a rotor ugyanazon homlokvégéin fekszenek, ansi-30 dőn is a csatornahurkok csövek görbítése, vagy a horony egész, keresztmetszetét kitöltő lapos csőnek betilileszateitt válaszfa­laik révén való felosztása által hozhatók létre. 35 A hűtőosövek lapított keresztmetsze­tűek is lelhetnek, úgyhogy a keresztmet­szetnek a hűtőhiaisítékok hosszirányába eső m'éreite nagyoibb, mint a harántirányba, eső méret. A hűtőfolyadéknak a centrifu-40 gá'lis erő által előidézett nyomása a hű­tőcsövek lapított keresztmetszetét kör­alakba igyeikszák hozni és ezáltal a csövek falait erősen a hűtőliasítéfcí oldalíálaiilioz nyomja,. Ennek következtében a hűtőoső­liurkok kissé keskenyebbek lehelnek a hű- 45 tőhasítékoknál, hogy a csőhurkokat fcöny nyen lehessen berakni és kicserélni. Az üzem alatt azonban a hűtőicsövekben fel­lépő nyomás a nyugalmi állapotban láza hűtőcsöveket a hűtőháisítélkdkba beékeli, 50 mert a röpítőerő inövdkvéséiniél a folya­déknyomás által előidézett szorítás is megfelelő mértékben növekszik:. A centri­fugális erő tehát növekedései arányában biztosítja a hűtőesőliuríkolk szilárd tartá- 55 sát és emellett a jó hőielveizietiéist. A hűtőosőhurkdk könnyű berakását és kiemelését azzal segítjük elő, hogy a cső­hurkok kapcsoló szárai a rotor teste felé ferdére vagy domború íva lakúra vannak 60 görbítve. A mellékelt rajzban a találmány sze­rinti hűtőcső-élrendezés egy példafcéppeni megoldása van feltüntetve. 1. ábra a találmány szerinti hűtéssel 65 felszerelt rotor részleges keresztmetszete. 2. ábra a rotor hosszmetszete a hűtőhasí­íákon keresztül kisebb léptékben. 3. ábra a 2. ábra 3—3 vonialia .szerinti keresztmetszet nagyobb léptékben. 70 A rotor (1) vastesténeik (2) hornyaiban van a tekercselés elhelyezve. Kétnkét (2) horony között fekszenek a sugárirányú, a rotor kerülete felé nyitott (3) bemetszé­sek, amelyek a hűtőcsöveket felvevő hű- 75 tőhaisítökdkat alkotják. A hűtőfolyadékot bevezető és elvezető (5) és (6) kapcsoló­száraik az (1) rotortest ugyanazon hom­lolkoldalán fekszenek. A feltüntetett pél­dánál az ezen célból huroklfeá görbített 80

Next

/
Thumbnails
Contents