103578. lajstromszámú szabadalom • Gyakorló fegyver

Megjelent 1931. évi november hó 16-án. __ ÍAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103578. SZÁM. — XlX/a. OSZTÁLY. Gyakorló fegyver. Vanyur György géplakatosmester Szalkszentmárton. A bejelentés napja 1929. évi április hó 10-ike. A találmány tárgya fegyverforgatási gyakorlatok, valamint a tüzelésnél elő­forduló töltő-, elsütő- és töltényhüvely­húzó mozdulatok elsajátítására alkalmas 5 gyakorló fegyver. Külső alakja célsze­rűen a használatos katonai (Manlicher) fegyvernek megfelelően van kiképezve, szerkezete folytán azonban éles lövések leadására nem alkalmas és csupán gyuta-D csokat lehet vele elsütni. A találmány tárgyát alkotó gyakorló­fegyver elsütő szerkezetét, töltényhüvely­hűzóját és kakasfelhúzó szerkezetét a csa­tolt rajzok 5 1. és 2. ábráján feltüntetett kersztmet­szetekből látjuk. A 3. ábra a kombinált töltényhüvelyhúzó és kakasfelhúzószerlcezet felülnézete, a 4. ábra pedig elülnézete. Az ) 5. ábra egy részlet nagyobb léptékű távlati képét mutatja. A kakas felhúzását és az elsütött töl­tény hüvelyét kilökő (1) szán a (2) alap­lemezen csúszik, vezetésére az utóbbi (3) > hasítékában csúszó (4) csap szolgál. A szánt felülről a (10) domború lemez bo­rítja, amelyen belül a lefelé álló (11) rugós nyelv van kiképezve, az (1) szán leszorítá­sára. A szán eltolását ismert módon az ) (5) gombbal ellátott (6) karral végezzük. Az 1. ábrán feltüntetett helyzetben az (1) szán homloklapja a szán elülső részét le­fogó (7) pánt homloklapjával egy síkba esik, E két alkatrészben van a (8) gyu­tacs felvételére szolgáló (9) furat kiké- 35 pezve. Az (1) szán hátrahúzásával egyidejűleg a (12) kakast is felhúzzuk és az elhasznált (13) gyutacsot is kitoljuk fészkéből (2. ábra.) 40 A találmány szerint a kakas felhúzó és elsütő szerkezetében az 1. és 2. ábra sze­rint csak egyetlen (14) rugó van alkal­mazva. A (15) forgópont körül elfordít­ható (16) ravasz (17) lapjára támaszkodik 45 a (18) tartóhüvelyben elrendezett (14) rugó, amely másik végével a (19) rete­szelőtest útján kapaszkodik a (12) kakas (20) kampójába. Az (1) szánnak az (a) nyíl irányában való eltolásakor a (12) 50 kakas is elfordul és (20) kampójával a (19) reteszelőtestet a (14) rugó nyomásá­val szemben leszorítja. A (12) kakast fel­húzott állapotában a (16) ravasz (21) akasztószerve tartja meg (2. ábra), amely 55 utóbbi a ravasz (22) kampójába kapasz­kodik. A találmány értelmében a robbanó gyutacsnak szabad tűzteret biztosítot­tunk. A (10) fedőlapot nevezetesen a gyu- gQ tacshoz közel fekvő végén <23)-nál kiképe­zett horpadással látjuk el, ami által a robbanógázok részére a (7b) nyíl irányá­ban szabad utat biztosítunk.

Next

/
Thumbnails
Contents