103575. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nyersdohány, féltermékek és használatra kész dohánytermékek nikotinmentesítésére

Megjelent 1931. évi november hó 16-án. __ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103575. SZÁM. — X/c. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés nyersdohány, féltermékek és használatra kész dohánytermékek nikotinmentesítésére. Generál-Direktion der Österreicliischen Tabakregie Wien. A bejelentés napja 1930. évi december hó 23-ika. Ausztriai elsőbbsége 1929. évi december hó 27-ike. Nyersdohánynak, fél- és használatra kész dohánytermékeknek hevítéssel való nikotinmentesítésénél a dohányon túlhe­vített vízgőzt is vezettek át, mintán sok dohányfajta magasabb hőmérsékleteken túlhevített vízgőzben színét jól megtartja és csak csekély utósötétedés észlelhető. Emellett azonban nehézségek merültek fel, miután a vízgőz kezdetben a dohá­nyon kondenzálódik, ami ennek részbeni nedvessé válásához vezet. Kísérletek azt bizonyították, hogy ama tartály fűtése, amelyben a dohányt a túlhevített vízgőz átáramolja, a kondenzálódást teljesen nem akadályozza meg. Ha azonban a kondenzálódás elkerülé­sére a túlhevített gőzt csak abban az idő­pontban bocsátjuk át, amikor már a do­hányt külső, illetőleg kombinált külső és belső fűtéssel oly hőmérsékletre hoztuk, amelyen kondenzálódás nem lép fel, az a hátrány áll elő, hogy a felmelegítés sok­kal lassabban halad előre és az átáramló közeg ismert előnyei hosszabb időn át nem következnek be. Hogy az állandóan átáramló közeg elő­nyeit a túlhevített vízgőz színtartó tulaj­donságaival egyesíthessük, anélkül azon­ban, hogy a részleges nedvesedés veszé­lyével számolni kellene, a találmányt képező és a következőkben leírt munka­menet nagyon célszerűnek bizonyult. Kívülről vagy kívülről és belülről fű­tött edényben levő dohányon a folyamat kezdete előtt áramban nem kondenzálódó közegnek, pl. levegőnek felhevített ára­mát vezetjük mindaddig át, míg a do­hány oly hőmérsékletet vett fel. amelyen a túlhevített vízgőz már nem kondenzá­lódik. Ez a hőmérséklet 100 C° körül van. 40 E hőmérséklet eléréséig a levegő oxigén­jének oxidáló hatása még nem jut ér­vényre és ennek megfelelően a dohány természetes színét még megtartja. Ha azonban a hőmérsékletet, amelyen kon- 45 denzálódás már nem léphet fel, elértük, a léghozzávezetést beszüntetjük és túlhe­vített vízgőzáramot vezetünk a dohányon át, amikor is a dohányt arra a hőmér­sékletre hevítjük, amely a nikotinmente- 50 sítés szempontjából szükséges. E hőmér­séklet természetesen az egyes dohány­fajták szerint változik, de az azonos do­hányfajtáknál is különböző, aszerint, amint sértetlen vagy vágott dohányleve- 55 lekről van szó. A dohányt a nikotinmen­tesítési folyamat befejezése, illetőleg a gőzáram elzárása után átvezetett légáram segélyével hűthetjük le. A megadott eljárás keresztülvitelére 60 bármely oly tetszés szerinti berendezés alkalmas, amely nem kondenzálódó közeg és túlhevített vízgőz egymásra következő és egyenletes átvezetését lehetővé teszi. Nagy dohánymennyiségek kezelésére pél- 65 dául oly tartályt alkalmazhatunk, amely­ben a dohányt emeletesen elrendezett cserényekre helyezzük. Különösen előnyösen alkalmazhatjuk a találmány értelmében kiképezett beren- 70 dezést, amellyel a hőmérsékleteknek és a hevített közeg áramlási sebességeinek tö­kéletes egyenletességét a tartály minden helyén elérjük, ami által messzemenő és egyenletes nikotinmentesítést biztosi- 75 tünk. Az ilyen berendezést mindenekelőtt az jellemzi, hogy a tartály több, egy­máshoz képest lezárt kamrára van

Next

/
Thumbnails
Contents