103527. lajstromszámú szabadalom • Berendezés két- vagy többszínnyomású kelmenyomógépek nyomóhengereinek tisztítására

Megjelent 1931. évi november lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103527. SZÁM. — XlV/e. OSZTÁLY. Berendezés két- vagy többszínnyomású kelmenyomógépek nyomóhengereinek tisztítására. Dr. budai Goldberg-er Lajos oki. vegyészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 28-ika. Két-, vagy többszínnyomású kelme­nyomógépeknél — mint ismeretes — az a hátrány merül fel, hogy az előző szín­nyomás utáni nyomóhengereknél a fes-5 tékvályúban foglalt festék fokozatos el­szennyeződés veszélyének van kitéve an­nak révén, hogy a nyomóhenger sima (nem mintás) részeire, amikor azok nyo­más közben a kelmének a megelőző nyo-10 móhengerek által megfestett részeivel érintkeznek, a kelméről az előző színnyo­másokból eredő festék tapad reá, amely a nyomóhenger továbbforgása közben — hacsak azt róla előbb el nem távolítjuk 15 — festékfelhordóhengerre vivődik át, innen pedig a festékvályúba kerül s az itt levő másszínű festéket nem kívánt módon lassankint elszennyezi. E hátrányt már eddigelé is igyekeztek kiküszöbölni, 20 vagy legalább enyhíteni a nyomóhenger tisztítását célzó berendezés által. Ez is­mert berendezés lényegében egy a nyo­móhenger forgásirányát tekintve a kö­zéphenger (presseur) és a festékfelhordó 25 henger között elrendezett, a nyomóhen­gerrel alkotómentében érintkező és cél­szerűen rugó, vagy súllyal terhelt emel­tyű hatása alatt erőteljesen reányomódó forgó tisztítóhengerből áll, amely még 30 festékleszedőkéssel, vagy vízöblítéssel, rendszerint mindkettővel is el van látva. E tisztítóhenger egészben, vagy legalább kerületi részén valamely rugalmas anyagból, pl. célszerűen gumiból készül 35 és felülete vagy anyagát természetes ál­lapotában meghagyva csupán kellő sima­ságára van kiképezve, vagy oly chemiai, vagy mechanikai behatásoknak van alá­vetve, amelyek a felület tapadóképessé­gét a természetes anyagú sima felületéhez 40 képest fokozzák. A forgó tisztítóhenger tisztítóhatása abban áll, hogy a festék a gumiielüiethez jobban tapadván, mint a nyomóhenger sima fémfelületéhez, ez utóbbiról a tisztítóhengerre vivődik át, 45 még mielőtt a nyomóhetiger e f elületrésze a festékfelhordóhengerrel újra érintkezésbe jutott volna. A tisztítóhenger e tisztítóhatá­sának állandó fentairtására elengedhetetlen feltétel, hogy a reá ideiglenesen átvitt 50 szennyező festék felületéről minél hatá­sosabban ismét eltávolíttassék, még mi­előtt a szóbanforgó felületrészek a nyo­móhengerrel újra érintkezésbe jutottak volna. Az eddigi ilyfajta berendezések- 55 nél e célra a tisztítóhengerrel alkotómen­tében érintkező és célszerűen alternatív alkotómenti mozgással is ellátott festék­leszedőkést, továbbá a tisztítóhenger hossza mentén vízöblítést alkalmaztak, 60 sőt rendszerint mindkét megoldás együt­tesen került alkalmazásra. Az eddig is­mert berendezések azonban nem biztosít­ják minden esetben kellő hatásossággal a fentemlített feladat megoldását, azonfe- 65 lül az eddig ismert berendezések két-, vagy többszínnyomású gépek esetén csak azok utolsó nyomóhengerénél találtak alkalmazást. A találmány a tisztítóhenger felüle- 70 tére átvitt szennyezőfesték eltávolításá­nak az eddiginél hatásosabb megoldását célozza, sőt lehetővé teszi azt is, hogy a festékeltávolítás hatásosságát még vál­toztathassuk is abban a mértékben, 75 amint azt az éppen alkalmazott festék tapadási viszonyai megkívánják. A csatolt rajz a találmánynak néhány

Next

/
Thumbnails
Contents