103514. lajstromszámú szabadalom • Vasfödémszerkezet

Megjelent 1931. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI jnH9L SZABADALMI BfRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103514. SZÁM. — YlII/a. OSZTÁLY. Vasfödémszerkezet. Dr. Katona Fülöp mérnök Budapest. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 13-ika. Módosítási elsőbbsége 1930. évi szeptember hó 27-ike. A találmány szerinti födémszerkezet, kis önsúlya miatt, szemben az általánosan használt, masszív és nehéz födémekkel, nagymértékben járul az építkezések ol-5 csóbbá tételéhez. A mellékelt rajz 1. és 2. ábráin a találmány szerinti vas­födém egy-egy kiviteli alakját kereszt­metszetben, tO 3. és 4. ábráin pedig hosszmetszetben láthatjuk. Az 5. ábra egy újabb kiviteli alakot ke­resztmetszetben mutat. A találmánynak az a lényege, hogy a 15 vastartókat olyan közel helyezzük egy­máshoz, hogy a rendesen e vastartók kö­zött alkalmazott, nehéz beton vagy tégla áthidalószerkezet teljesen feleslegessé vá­lik, minek folytán az ilyen födém súlya 20 lényeges mértékben csökken. Az 1—4. ábrák szerinti kivitel vasvázas épület födémére vonatkozik. Eszerint az elsőrendű (1) födémtartó, végeivel, a (2) vaslemezek segítségével, a vasvázas (3) 25 oszlophoz van hegesztve. Az (1) főtartó bordáin a (4) kivágások vannak, melyek­ben az acéllemez (5) melléktartók foglal­nak helyet. A padozat, rendesen, közvetlenül eze-30 ken a melléktartókon nyugszik. Az 1—3. ábrák szerint ez a padozat a (6) vánkos­fákból ós a (7) hajópallókból áll, míg a 2. és 4. ábrák szerint a melléktartókon közvetlenül felfekvő padozatot a (10) simítással ellátott (9) betonlemez képezi. 35 Az 5. ábra szerint az (1) főtartó rácsalak­ban van kiképezve és végei a. (3) beton­oszlopba vannak betonozva. A padlón felgyülemlő esetleges nedves­ség felfogására, a padozat alatt, kátrány- 40 papírból vagy valamilyen rabitzos bur­kolatból álló (11) szigetelőréteget kell használni (5. ábra). A födémen, alul, ren­desen, a nádrabitz (8) burkolatot alkal­mazzuk. 45 Ha a födémet nem vasoszlopok között, hanem téglából falazott épületben akar­juk alkalmazni, úgy fő- és melléktartó­kat nem használunk, hanem az (5) acél­lemeztartókat sűrűn egymás mellett, 50 közvetlenül az illető helyiség főfalaira helyezzük. Szabadalmi igény: Yasfödémszerkezet, jellemezve a padló­zat közvetlen alátámasztására való, 55 sűrűn egymás mellett elhelyezett vas­tartók és azok fölé alkalmazott, a padlózatot a vastartóktól elválasztó, vékony szigetelőréteggel. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents