103479. lajstromszámú szabadalom • Tűzhely-boltív

Megjelent 1931. évi november hó 2-án. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103479. SZÁM. — II/c. OSZTÁLY. Tűzhely-boltív. H. Windsor & Co. Ltd. cég London, mint Thursby Sidney mérnök londoni lakos jogutódja. A bejelentés napja 1930. évi november hó 14-ike. Angolországi elsőbbsége 1930. évi április hó 29-ike. Azit találtuk, hoigy bekötött boltíves ka­zánok, stb. tűzhelyeiben a forró gázok súroló hatásia, nemcsak a sziékflalaik felső rétegeit, hanem a boltív oldalsó rétegeit, 5 sőt súlyosabb esetekben mlagúkiat a bolt­vállakat is kimarja. A székfalaík kimaró­dása nem nagyon lényeges, mert ázol? ki­javítása nem okoz nehézséget, a boltív ol­dalsó rétiegeinek vagy a boltvállaknak 10 kimiaródása azonban súlyos haj, mert ezéknek a rétegeknek, illetve a bölltválliak­nak kicserélése hosszadalmás és költséges munka. A találmány céljai tűzShely-bolt­ívek oldalsó rétegeinek viagy, belkötött 15 boltív esetében, a boltvállaknak kiimiaró­dálsiát megakadályozni, mely célból a székfallak felső rétegeit hővisiszaveró anyagból kélszült tömbökkel helyettesíit-­jük, melyeken a boltív oldalsó rétegei alá 20 fekvő nyúlványok vannak. Ezeket a töm­böket, a boltív egész hosszában vagy an­nak csak egy részén, a tűzhely szókfalaiba építjük be ós azokat, ha kimiaródtalk, min­den nagyobb nehézség nélkül és anélikül, 25 hogy a boltívet fel kellene bontanunk vagy annak stabilitását veszélyezte!nők. kicserélhetjük. A tömb ama részének, mely a székfal felső rétegeit helyettesíti (vagyis a nyúl-30 vány nélkül figyelembe vett tömbnek) mé­retei akkorára választandók, hogy a tömb átlója a tűzhely harántirányú függélyes síkjában annyival nagyobb legyen a tömib magasságánál, hogy a tömb befelé való 35 kiesésének veszélye még akkor se foroghas­son fenn, ha a tömbnek a tűzhely haránt­irányában mért vastagsága kimaródás folytára, lecsökkent. A tömb nyúlványa a tömib beifelé fordí­tandó felületének felső részéből, előnyösen 40 azonban az egész felületből indul ki. A mellékelt rajz a találmányi tűzhely­boltív egyik foganatosítási alakját példa­képen tünteti fel. Az 1. ábra a kazántűzihely egy részének 45 elölnézete. A 2. ábra metszet az 1. ábra 2—2 vonala szerint. A hővisszaverő anyagból készült és a (b, b) szék falakba beépített (a, a) tömbö- 50 kön (1. ábra) az (al, al) nyúlványok van­nak kiképezve, melyek a tömb befelé for­dított egész felületéből indulnak ki és a bekötött (c) boltív oldalsó (cl, cl) rétegei alá fekszenek, mely utóbbiak a szokásos 55 kiképzésű (d, d) boltvállakhoz tátmasz­kodnak. Az (a, a) tömbök (d, d) boltszékek leg­belső szóléig lehetnek a székiflalalkíbla be­építve vagy pedig résziben vagy teljesen a 60 boltszékek alá nyúlhatnak, úgy hogy az oldalsó (cl, cl) rétegek és maguk a (d, d) boltszéikek egyaránt védve vannak a forró gázok ellenében. Lépcsős bekötött boltív esetében az (a, 65 a) tömböík,. esetleg különböző nagyságúak lehetnek, hoigy a székfal különböző magas­ságaikban biztosan legyenek beilleszthe­tők, a boltív oldalsói rétegei alá nyúló nyúlványok pedig abban az amánybain, 70 amelyben a tűzhely legforróbb részeihez közeledünk, vagyis a tűzhely hátsó része, illetve a lépesők legmagasabb boltíve irá­nyában, befelé (vagyis a bolitív közepe felé) meghosszabbíthatók. 75

Next

/
Thumbnails
Contents