103440. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás önműködő vagy félig önműködő távbeszélő központokhoz

Megjelent 1931. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103440. SZÁM. — VII/j. OSZTÁLY. Kapcsolás önműködő vagy félig önműködő távbeszélőközpontokhoz. Western Electric Co. Limited cég London, mint a Telephon Apparat Fabrik E. Zwietusch & Co. m. b. H. churlottenburgi cég' jog-utódja. A bejelentés napja 1912. évi október hó 31-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1911. évi november hó 3-ika. A találmány kapcsolás önműködő vagy félig önműködő üzemű távbeszélőközpon­tokhoz ós azt az alábbiakban félig önmű­ködő üzemű t á v b e s z é 1 ő b<: í • e 11 (1 e z ésn é 1 való 5 alkalmazás esetén ismertetjük, amikor is az önműködő válaszítókapcsolólk a kap­csolóközpont kezelőinek befolyása alatt működnek. A találmány egyik fő jellemző saját-10 sága, különösen oly berendezéseknél vaLó alkalmazásánál, amelyeknél azonos ér­tékű vezetékválasztók több csoportja van elrendezve, abban áll, hogy az azonos ér­tékű vezet ék választ ókhoz haladó vezeté-15 kek vagy átkérővezetékek szintén csopor­tokban vannak elrendezve a válászitókap­csolókon, mimellett, ha az, egyik választó­tól kiinduló vezetéken vagy ál kérő vezeté­keken át közvetlenül hozzáférhető veze-20 tékválasztók közül egyik sem választható, akkor a vezeitékváilasztóknak egy másik csoportjához tartozó egyenértékű vezeték vagy átkérővezeték választható. A találmány további jellemző sajátsága 25 abban áll, hogy az adott pontitól hozzá­férhető választók csoportjához, haladó ve­zetékek az illető vezetékekhez tartozó kontaktuscsoportokban végződnek, míg azok a vezetékek, amelyek az ezen pontnál 30 közvetlenül nem hozzáférhető azonos ér­tékű választók csoportjához mennek, ezen csoport közös kontaktussorozatában van­nak képviselve. A találmányt alkotó kapcsolásnál oly ,35 választó alkalmazható, amely lehetővé teszi, hogy a választók egyik csoportjá­nak vezetéke adott pontnál közvetlenül hozzáférhető, míg az azonos értékű vá­lasztók vezetékei segéd választón á/t hozzá férhetek, amelynek révén összeköttetés lé- 40 tesülhet ezen egyenértékű választók egyik szabad választójával. A találmánynak ugyancsak jellemző sa­játsága oly kontakitussoroziaitokibó1 ! álló mező elrendezése, amelynek minden soro- 45 zatán át összeköttetés létesíthető az egyik egyenértékű válaszítőikapcsolóvail. Az, első vizsgálandó kontakiussorozat, közvetlen összeköttetésit ad ezen választókapcisoilók­hoz, mig minden következő komíiakitusso- 50 roziat közvetett összeköttetést szolgáltat az egyenértékű választókapcsolóikhoz. A találmánynak a rajzokban feltünte­tett és alább ismertetett foganatosítása alakjánál az elő fizető állomás a szokásos 55 felszereléssel van ellátva és külön hívó­készüléket nem igényel. Az, előíizetőállo^ mások vezetékei központban végződnek, és ott oly módon vannak kapcsolva, hogy összeköttetés kérésekor jelzőkészülék jön 60 működésbe, amely a kezelő figyelmét fel­hívja. A kezelőnek oly kapcsolókészülékei vannak, amelyek segélyével a hívó féllel összeköttetésbe léphet és megtudakolhatja annak kívánságát. A Kezelő ezenkívül 65 összekötőközegekkel is eil vain látva, ame­lyek révén a hívóállomás vezetékét oly áramkörrel hozhatja összeköttetésbe, ame­lyen keresztül a hívóvezeték, a kezelő to­vábbi közreműködés© és más kezelő igény- 70 bevétele nélkül összeköttetésibe juthat a hivott vezetékkel. Az az áramkör, amelyen ált a hívott ve­zetékkel való összeköttetés létesül, a ta­lálmány szerint oly önműködő kapcsoló- 75 val vagy választóival van felszerelve,

Next

/
Thumbnails
Contents