103422. lajstromszámú szabadalom • Térelhatároló, vázas épületszerkezetek és eljárás, valamint berendezés ehhez való építőelemek tömeges, öntvényszerű gyártására

Megjelent 1931. évi sz epte mber hó 13 -é n . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103432. SZÁM. — VIII/A. OSZTÁLY. Térelhatároló, vázas épületszerkezetek és eljárás, valamint berendezés ehhez való építőelemek tömeges, öntvényszerű gyártására. Beck István oki. építész Budapest. A bejelentés napja 1930. évi február hó 19-ike. A magasépítésben mindinkább tért hódít a vas- és vasbeton vázas szerkezeit, amely a légi a falszerkezetű épülettel szem­ben előnyt jelent: a helykihasználás nö-5 vekedése, az építési időtartam, alapo­zás és anyagfuvarozás csökkenés© és így végeredményben az- összköltség szem­pontjából. Hátrányai: a, vasváznál a tűz­biztonság hiánya,, vasibeitonváznál az 10 aránylagos lassúság és óriási íapazarlás, ameily számottevő nemzetgazdasági szem­pont. E hátrányokat megszünteti, sőt újabb előnyökkel jár a vázas szerkezetnek, erre 15 a célra, eddig nem használt anyagból való készítése. Ilyenek az, ásványi, szálas anyagoknak és hidraulikus kötőanyagok­íuak nedves keverékéből előállított és saj­tolással tömörített műkő vagy hasonló 20 tulajdonságú más anyagok. Ez anyagok­ból különálló építőelemek készülnek, me­lyek, szükség esetén, fémbetétekkel el­látva, a vas, vasbeton és fa úgyszólván összes jó tulajdonságait egyesíthetik ma-25 gukban, mint amilyenek a nagy szilárd­ság, alak- és térfogatállandóság, kopás­ellenállás, vízáthatlanság, teljes tűzbiz­tonság, jó hőszigetelés, aránylag" kis faj­súly, könnyű megmunkálhatóság, stb. 80 E tulajdonságoknál fogva ily anyagú építőelemekből készülhet az épületnek nemcsak szerkezeti főváza, hanieim, azok­tól készíthetők annak kitöltő- és válasz­falai födé!m-, fedél- és lépcsőszierkezetei, 35 ablak- és ajtótokjai éis keretei, padlóbur­kolata, esetleg a fallal összeépített bú­torok (szekrények), stb., tehát úgyszólván az egész épület. A fenti egyanyagú felépítés további nagy előnye a munkateljesítmény várható, 40 lényeges növekedése, mely természetes kö­vetkezménye lesz az egyanyagú, gyári­lag eilőre elkészített építőelemek azonos szerszámokkal és egyetlen', folytatólagos mainkamenetben történő összeépítésének. í5 Nem lesznek különféle iparostoiunkák, azok váltakozásai és hátráltatásai, egye­dül a szerelőmunkát keill más szakmun­kásokra biz,ni, a festés-mázolás felesleges Sesz itt, ahol sima, egyenletes, mosható 50 felülete van minden szerkezetnek. Említést érdemel végül az így építendő épület tökéletes, szerkezatszerű mivolta is. minthogy — ellentétben az eddig is­mert szerkezetű vázak szükséges falbur- 55 [tolásával, bevakolásával, stb. — a talál­mány szerinti szerkezetek csupasz, de ne­mes egyszerűségükben nemcsak, hogy nem szorulnak semmiféle burkolásra, hanem ellenkezőleg, kőszerű felületeik tökélete- 60 Ben ellenállának az időjárás káros behatá­sának. A találmányt részletesebben a rajzokon látható foganatosítás! példák kapcsán fogjuk elmagyarázni. Az 65 1. ábra az új, vázas épület nézete, be­léjerajzolt metszettel, a 2. ábra, az 1. ábrához tartozó alaprajz, a 3. ábra az épület belsejének távlati képe, al 70 4—S. ábrákon a kitöltő lemezek met­szete látható, a 9. ábra a padlószerkezet felülnézete, a 10. ábra, a, 9. ábrához tartozó metszet, a 11—15. ábrák a lépcsők metszetét mutat- 75 ják, a

Next

/
Thumbnails
Contents