103410. lajstromszámú szabadalom • Ködfényű kisüléssel dolgozó egyenirányító cső

Megjelent 1931. évi szeptember hó 13-én. MAGYAR KIRÁLYI jU«L SZABADALMI RIRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 103410. SZÁM. — VII/J. OSZTÁLY. Ködfényű kisüléssel dolgozó egyenirányító cső. Egyes ölt Izzólámpa és Villamossági R.-T. Újpest. A bejelentés napja 1930. évi március hó 18-ika. A találmány ködfényű kisüléssel dol­gozó több anódás és lemezalakú (nagy­felületű) katódós egyeinirányítócső. E csöveknél jó hatásfok és kielégítő 5 élettartam elérésére ajánlatos lehetőleg nagy nyomású gáztöltés használata. A gáztöltés nyomásának növelésével azon­ban növekszik a visszagyujtás veszélye is. Az anódák között, illetve az egyik 10 anóda és a katóda között, a nem kívána­tos irányban létesülő ködfényű kisülés annál könnyebben megy át káros ívkisii­lésbe, minél nagyobb a töltő gáz nyo­mása. A nem kívánatos irányban létesülő 15 kisülés megakadályozására ismeretes módszer az, hogy az anódák, ill. az anóda és a katóda között ernyőt helyeznek el, úgy hogy ezáltal a kisülés létesiilését meggátolják. Ezt az ernyőt maga a meg-20 felelően kialakítottt katóda is alkothatja, de lehet a katódától független, mikor is megfelelő potenciálra kapcsolható. Er­nyők alkalmazásával az anódák között folyó kisülést teljesen meg is lehet szün-25 tetni. Ez esetben azonban, mint szintén is­meretes, egy másik hátrányos jelenség mutatkozik. Ritkított gázakban létesített kisüléseknél ugyanis az ú. n. gyújtási fe­szültség lényegesen nagyobb, mint az a '80 feszültség, amely a kisülés fenntartásá­hoz szükséges. Ha több elektródá j ú csőben két elektróda között a kisülés már létesült, akkor a velük közös térben elhelyezett elektródák között a különbeni gyújtási 35 feszültségnél lényegesen, alacsonyabb fe­szültségnél megindulhat a kisülés. A többfázisú egyenirányítócsőben az egyes anódák közötti feszültség többszöröse szokott lenni az anódák és katóda közötti feszültségnek. Ha tehát az anódák között 40 létesülhet kisülés, ez lehetővé teszi azt, hogy a hasznos irányban az egyik anóda és katóda között már a tulajdonképpeni gyújtási feszültségnél jóval kisebb fe­szültség mellett is meginduljon a kisülés. 45 Ha azonban az anódák közötti kisülést ernyők alkalmazásával meggátoljuk, a hasznos irányban is csak akkor indul meg a kisülés, ha a feszültség eléri a gyújtási feszültséget. 50 Az ernyők alkalmazása ebből a szem­pontból tehát rontja a cső gazdaságossá­gát. A visszagyujtás megakadályozásá­nak egy másik módja az, ha a gáz nyo­mását oly kicsire vesszük, hogy a fellépő. 55 nem kívánatos irányú kisülés ne változ­hassak át ívkisüléssé. Kisebb gáznyomásinál azonban a kisü­lés folyamán egyrészt a töltőgáz fokoza­tos eltűnése, másrészt a katóda felületét 60 borító aktív anyag gyors elpárolgása mu­tatkozik. Ezen segítendő, javasolták már a katóda olyan kialakítását, hogy a kisü­lés csak a katóda belsejében, tehát a ki­sülés szempontjából teljesen zárt térben 05 létesülhessen. Ez esetben a katód'a az anó­dák működő felületét teljesen körül fogja, az anódáknak a katódán kívül esö része pedig nagy gonddal szigetelendő. Ez elrendezés azonban igen gondos szere- 70 lést kíván és még sem biztosítja feltétle­nül a cső kifogástalan működését. A találmány tárgyát olyan kisülési cső képezi, mely aránylag nagy gáznyo­más alkalmazása esetén is lehetővé teszi 75 a cső üzembiztos (visszagyujtás nélküli) és gazdaságos működését. Az újszerű kisülési cső két foganatosi-

Next

/
Thumbnails
Contents