103394. lajstromszámú szabadalom • Centrifugális szivattyú, légtelenítő berendezéssel

Megjelent 1931. évi szeptember hó 250-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103394. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Centrifugális szivattyú, légtelenítő berendezéssel. Maschinenfabrik a. d. Sihl A.-G. vorm. A. Schmid Zürich. A bejelentés napja 1930. évi december hó 30-ika. Svájci elsőbbsége 1930. évi január hó 14-ike. A találmány légtelenítő berendezéssel felszerelt centrifugális szivattyú körébe tartozik, melynek üzembehelyezésénél a szivattyú, nyomóvezetékélt, a szívás meg-5 indítása céljából, a sízivattyú sKÍvónyílá­sával a szívás irányában működő sugár­szivattyú köti össze, melynek szívókam­rájáhoa a szivattyú sízivóvezetéke a szi­vattyú fölött átvezetett térülő útján csait-10 lakozik. Az eddig isimért ilyen különleges szi­vattyúknál az egész, berendezést a szi­vattyúval együtt közös tok'bain építették egybe, amikor is ennek az elrendezésnek 15 az a nagy hátránya volt, hogy a sugár­szivattyú a szállítás aijatit is: állandóan működött, ekkor ugyanis a szivattyú belsejében a víznek örvénylésekkel járó1 állandó körfolyama keletkezett, ami erő-20 veszteséget okozott. E hátrány megszüntetésére már java­soltak a sugárszivattyú körfolyamában olyan szerveket, pl. elzárószelepeket, ame­lyek mechanikai elzárást végeznek; ek-25 kor azonban, különösen, ha csekély szál­lítási magasságokról vagy szennyvíz és fekáliumok szállításáról volt szó, oly sok hibaforrás lépett fel, hoigy az illető el­zárószervnél zavaroknak kellett bekövet-30 kezniök, melyek annak működését meg­gátolták. Ugyanez áll olyan hasonló elrendezé­sekre is, amelyeknél a szívó vezetékben visisza csap ó szel epet alkalmaztak. 35 A találmány szerint már most az emlí­tett hátrányt azzal szüntetjük meg, hogy a nyomóvezetékbe isimért módoin beépí­tett léglevásztót a távozó nyomóvezeték­kel olyan második síigárszivaittyú révéin 40 kötjük össze, mely a szállítás irányában működik s amelynek kamrájához az első sugáriszivattyú csatlakozik. Ezzel az elrendezéssel elérjük azt, hogy a szivattyúból, ezt a légleválasztóval öszr szekötő vezetékből, a sugársziviaittyúból 45 és ezt a szivattyú szívóoldalával össze­kötő vezetékből álló körben, a, víz szállí­tás közben nem végezhet körfolyamot, lágy hogy a szivattyú normális üzemé­ben nincs erőveszteség. 50 Ilyen légtelenítő berendezés különösein szennyvizeit és fekáliumokat szállító szi­vattyútelepekhez alkalmas, valamint min­den olyan esetben, amelybein el akarjuk kerülni azt, hogy a szivattyú üzembehe- 55 lyezésónél a szívóvezetéket mindenkor fel kelljen tölteni. A mellékelt rajz a taláümány szierintti centrifugális szivattyú egy foganatosí­tási alakjának vázlatát példaképpen tün- 60 teti fel. Az (1) centrifugális szivattyú (ld) nyo­mócsonkjáf a vízszintes (2) összekötő ve­zeték a szivattyú fölött elrendezett (3) Légleválasztóval köti össze. A léglevá- 65 lasztó alsó végéhez a (II) .sugárszivattyú (3a) fúvókája, a (II) síugárszivattyú 5) kivezető csövéhez pedig; a (7) visszacsa­pószelepes (6) nyomóvezeték csatlakozik. A (II) sugárszivattyú (4) sEÍvókamrájá- 70 nak oldalsó (8) csonkjához további (I) su­gár szivattyú (9) fúvókája csatlakozik; az (jl) sugárszivattyú (10) kivezető csövét az (I) szivattyúval az (ls) szívócsonk köti össze. A (12) szívóvezeték felső vége a (2) 75 összekötő vezeték fölött a (13) térülővel a (II) sugárszivattyú fölfelé nyúló (11.) be­vezetőcsövéhez csatlakozik. A (6) nyomó­vezetékben van a (14) légtelenítő vagy szippantó szelep. 80

Next

/
Thumbnails
Contents