103391. lajstromszámú szabadalom • Sodronyágybetét

• Megjelent 1931. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103391. SZÁM. — XVI/f. OSZTÁLY. Sodronyágybetét. Ifj. Pásztory Ferenc sodronyfonó Veszprém. A bejelentés napja 1930. évi április hó 4-ike. Az eddig használt sodronyágybetétek­mél a sodronyfonat vagy magához az ágy­betét keretéhez, vagy pedig a kerettel szegecsek, csa/varok vagy tetszésszer inti 5 egyéb rögzítőszervek útján összekötött tartószervhez van erősítve. Az ilyen sodronyágybetétek előállítása igen költ­séges, amellett pedig ezeknek az a hátrá­nya, hogy a sodrony kicserélésekor, a 10 szegecseket, csavarokat vagy egyéb rög­zítőszerveket meg kell oldani, ami hosszú munkát igényel. E hátrányokat a talál­mány szerinti sodronyágybetét kiküszö­böli, minthogy itt a sodrony kellő kife-15 szítése, illetve a kicserélendő sodronyhu­zal elvágása után, a sodronytartól emez leemelhető a keretről anélkül, hogy bár­milyen rögzítőszervet meg kellene ol­dani. 20 A találmány a csatolt rajzon példaké­pen felvett fogamatosítási alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a sodronyágybetét vázlatos ol­dalnézete, a 25 2. ábra az ágybetét egyik végének ol­dalnézete nagyobb léptékben, a 3. ábra az ágybetét felülnézete, a 4. ábra pedig metszet a 3. ábra A—A vonala mentén nagyobb léptékben. 80 Az i(a) sodronynak tartókeretét a (b) keresztlécek és ezeknek szemközt fekvő két végét egymással összekötő, célszerűen csőből készült (c) hosszrudak alkotják, melyek magától az (a) sodronyfonattól 35 teljesen különállóan készülnek és azzal nincsenek összekötve. Mindkét (b) keret­lécre egy-egy kétrét hajtott (d) lemez van ráhúzva, melynek testéből az (f) fo­gak vannak kipréselve és visszahajlítva. Ezekbe az (í) fogakba van az (a) 40 sodrony beakasztva. A kétréthajtott (d) lemezeket az i(a) sodrony feszítőereje szo­rítja r á a (b) keretlóeekre úgy, hogy a (d) lemezeknek lerögzítésére semmiféle csa­var vagy egyéb irögzítőszerv nem szüksé- 45 ges. Ha az (a) sodronyt a (d) lemezeknél fogva ínég joibban kihúzzuk, vagy pedig a kicserélendő sodronyt keresztben ketté­vágjuk, a (d) lemezek a (b) keretlécről egyszerűen leemelhetők és az (f) fogak- 50 hói a sodrony kiakasztható anélkül, hogy szükség lenne bármilyen rögzítőszerv ol­dására. Szabadalmi igények: 1. Sodronyágybetét, azzal jellemezve, 55 hogy a sodronyfonat, az ágybetét kere­tének keresztirányú keretléceire hú­zott és azokon csupán a sodronyfonat feszültsége által rögzített lemezekre van ráakasztva. 60 2. Az 1. igényiben védett sodronyágybe­tét kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a sodronyfonatot tartó lemezek kétrét vaninak hajlítva és a lemezek két ága között helyezkedik el a keret- 55 léc, továbbá, hogy a sodronyfonat a lemezek testébőd kipréselt és vissza­hajlított fogakra van ráakasztva. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents