103387. lajstromszámú szabadalom • Műszer mércés tartályokban levő folyadékok mennyiségének megállapítására

Megjelent 1931. évi szeptember hó 250 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103387. SZÁM. — VII/a. OSZTÁLY. Műszer mércés tartályokban lévő folyadékok mennyiségének megállapítására. Dr. Kolos István m. kir. pénzügyőri biztos Nyírmada. A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 16-ika. A találmány olyan műszer, mellyel a mércés tartályokban levő folyadékok mennyisége az eddigi hektoliternyi pon­tosság helyett liternyi pontossággal ál-5 lapítható meg. A találmány tárgya a esatolt rajzon van feltüntetve, hol az ábra a műszert használat közben mntatja elölnézetben. Az (1) skálalap négyszögű (2) fémke-10 retbe foglalt (fémből, vagy üvegből ké­szült) olyan körcikk-alakú síklap, mely­nél a körcikket határoló felső sugár bár­mely pontjából az alsó vízszintes sugárra ejthető valamennyi merőlegest 100 15 egyenlő részre osztják fel azok az osztó­vonalak, melyeknek csak az (1) skálalap körívalakú külső peremén lévő végei vannak láthatóan feltüntetve és azok kö­zül minden tizedik meg is van számozva. 20 Az (1) skálalapot körülvevő (2) keret alsó oldalának felső éle és az (1) skála­lap alsó vízszintes széle között áttekin­tésre alkalmas (3) rés van. Az (1) skála­lap és a (2) keret hátsó felülete síkot ké-25 pez, minélfogva a műszer a szintén sima mércedeszkára jól ráhelyezhető, illetve rászorítható. Az (1) skálalapnak csúcspontjában (4) mutató van forgathatóan megerősítve, 80 melynek alsó éle meghosszabbításában fekvő hegye a skálalap számbeosztá­sáig ér. A (2) keret alsó oldalának két végén merőlegesen előreálló két (5, 6) nyúlvá-35 nyába forgathatóan beerősítve a keret alsó oldalával párhuzamosan (7) csavar­orsó vonul végig, mely jobbról a recés­peremű (8) forgató gombban végződik. A (7) csavarorsó a reá merőleges (9) ha-40 tároló léc alsó végénél lévő csavarmenet­tel ellátott (10) nyíláson halad keresztül, úgy hogy a (8) gomb forgatásával a (9) határoló léc a (2) keret egész hosszában ide-oda mozgatható. A (9) határoló léc felső vége egy kis 45 darabon derékszögben hátrafelé hajlik. A hátrahajlított rész aljáról lefelé kiálló (11) ék illik a (2) keret felső peremének meg­felelő (12) vájatába. A (11) ék a (9) hatá­roló léc mozgása közben ebben a (12) vá- 50 játban csúszik és így a (9) határoló léc, mindkét végén meg lévén fogva, a műkö­déséhez megkívánt merőleges állását pon­tosan megőrzi. A (9) határoló léc hátsó ol­dala és az (1) skálalap felülete között ak- 55 kora a rés, hogy abban a (4) mutató köny­nyen mozoghat. A (9) határoló léc két végén merőlege­sen előreálló két (13) és (14) nyúlványba forgathatóan beerősítve a (9) határoló 60 rúddal párhuzamosan (15) csavarorsó vo­nul végig, mely alul recésperemű (16) for­gató gombban végződik. A (15) csavar­orsó a reá merőleges (17) jelző pálcának csavarmenettel ellátott (18) nyílásán ha- 65 lad keresztül, úgy hogy a (16) gomb for­gásával a (17) jelző pálca a (9) határoló léc egész hosszában elmozgatható. A (17) jelző pálca külső (19) vége csuk­lósan hajlítható, a pálca másik végén pe- 70 dig olyan (20) nyúlvány van, mely a (9) határoló léc jobboldali éléhez és az (1) skálalap felületéhez simulva, a műszer­nek használatközbeni beállításakor a (4) mutatót felfelé maga előtt tolja, lefelé pe- 75 dig nem engedi esni. A műszer fel van szerelve egy fémkere­tes nagyító üveggel is, melynek szára csa­varmenettel ellátott végével a (17) jelző pálca törzsén lévő (21) nyílásba becsavar- 80

Next

/
Thumbnails
Contents