103356. lajstromszámú szabadalom • Magasnyomású compound mozdony közbenső gőztúlhevítésre való berendezéssel

Megjelent 1931. évi szeptember hó 1-én. MA6TAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BffiÓSiG SZABADALMI LEÍRÁS 103356. SZÁM. — Y/c. OSZTÁLY. Magasnyomású compound mozdony közbenső gőztúlhevítésre való berendezéssel. Schmidt'sche Heissdampf Gesellschaft m. b. H. cég Kassel-VVilliel mshöhe. A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi augusztus hó 31-ike. A találmány magasnyomású compound mozdony, közbenső gőztúlhevítésre való berendezéssel, különösen pedig olyan moz­dony, amelynél az 50—100, vagy ennél 5 több atm. magasnyomású üzemgőznek közvetett vagy közvetlen fejlesztésére való magasnyomású kazán után a tűz­gázok huzamában aránylag rövid füst­csöves kazán van iktatva, amely főleg a 10 magasnyomású kazán, számára egyúttal tápvízelőmelegítő és iszapkiválasztó is és csaik kevés alacsonynyomású gőzt fejleszt, amely vagy a gép magasnyomású fokoza­tának közbenső túlhevítőben túlhevített 15 fáradt gőzéhez keverhető, vagy pedig kis pótlólagos túlhevítőben való túlhevítés mellett a segédgépek üzeméhez használ­tatik ki. Oly célból, hogy azokat a nehézségeket 20 legyőzzük, amelyek egy mozdonynál a tengel yterh élés ós az ürszerieilvényimlére­tek határai miatt magas közbenső túlhe­vítés eléréséhez jelentékenyen nagyobbak, mint helytálló vagy hajókazánberende-25 zésnél, a találmány szerint a mozdonyok számára eddigelé alkalmazott vala­mennyi füstcsöves túlhevítő berendezés­sel ellentétben a füstcsöves kazán túlhe­vítő futófelülete és vízfűtőfelülete közötti 30 viszonyt, amely eddigelé az egységnél minidig kisebb volt, fordítva, azaz az egységnél nagyobbra választjuk. Egyik foganatosítási alak, amelynél ez meg van valósítva, abban áll, hogy a füstcsöves 35 kazán egészen vagy legnagyobb részben olyan nagy csövekkel van ellátva, me­lyeknek négyinéi több túlhevítőcsőszála van, mimellett szokásos módon a túlhe­vítőhurkok teljesen e naigycsövekben fek­szenek, tehát azokból nem állanak ki egy 40 jelentékeny darabbal, mint az említett ismert megoldásnál. Eddig a teljes ter­helésű túlhevítők minidig csak oly kis­vagy közepescsövű túlhevítőik voltak, me­lyeknek minden egyes füstcsövében két, 45 ill. legfeljebb 4 túlhevítőszál volt; füst­csövek 4-nél több túlhevítőszállal ugyan már ismeretesek, de ezek mindig ú. n. nagycsöives túlhevítőknél szerepeltek, amikor is az ilyen nagycsövek 2 vagy 4 50 sora volt a nagyszámú túlhevítő nélküli szűk fűtőcsövek fölött. Ha a találmány szerint egy közbenső gőztúlhevítésű magasnyomású compound mozdonynak füstcsiö'ves előmelegítőka- 55 zánját négynél töibib túlhevítőszálat tar­talmazó nagycsövekkel ellátott .füstesöves kazán új típusa gyanánt képezzük ki — akkor az említett szokatlan viszonyt kap­juk, mely szerint a füstcsöves kazánban 6Cf a túlhevítőifűtőfelületnek a vízzel érint­kezésben levő fűtőfelülethez való vi­szonya az egységnél nagyobb, pl. egy magasnyomású compound mozdonynak a rajzon feltüntetett foganatosítási alakjá- 65 nál 1*5„ ahol is a nyomás a magasnyo­mású kazánban 60 atm. és az elamelegítö­kazánban 14 atm., a magasnyomású gőz­nek kereken 450° és az alacsonynyomástt gőznek kereken 350° túlhevítési hőmér- 70 séklete mellett. Az említett ismert megoldá!so!k!kal szem­ben, 'a találmány szerint, a magasnyomású kazánnak jobb alátámasztását és az egész kazánrendszernek nagyobb merevségét ér- 75 jük el, dacára annak, hogy az előmelegítő-

Next

/
Thumbnails
Contents