103325. lajstromszámú szabadalom • Harisnya és ahhoz való csat

Megjelent 1931. évi szeptember hó 36-én. MAGYAR KIRÁLYI JfflgBK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103325. SZÁM. — I/h. OSZTÁLY. Harisnya és ahhoz való csat. O. Görner jr. gyári cég Thalheim (in Erzgeb). A bejelentés napja 1930. évi március hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi február hó 12-ike. Az eddig használt harisnyáknak és csattanaik hátránya, hogy a harisnya széle könnyen megsérül vagy íelfoszlik, vagy pedig a harisnyán külön be rend o-5 zéseket, pl. hidakat, vagy hurkokat kell beszőni. E hátrányokat a találmány megszün­teti. Oly harisnyát használunk, melynek dupla szegélye van. Eíbbe^ előállítása 10 alkalmával isimeirlt módon lyukakat dol­gozunk be. E lyukak a harisnya széléiben vagy széle alatt vannak. Számuk a min­denkori szükségnek megfelelően külön­böző ós olyképpen vannak elrendezve, 15 hoigy két lyuk egymással mindig egy pá­rat képez és együtt dolgozik. Ha a harisnya dupla szegélyének széle át van hajtva, akkor ily lyukpár között a harisnyán magátél képződik egy bu-20 roik. Ezt a hurkot a harisnyatartónak különleges szerkezetű csatttja megra­gadja. E hurkom keresztül rudacskát ve­zetünk ós arról kell gondoskodnunk, hogy használat alkalmával a rudacskán 25 a hurok feszes helyzetben maradjon. A hurok szélessége, illetve a két lyuk egymóstóli távolsága a csatt szélességé­nek felel meg. A csatt olykép van szer kesztve, hogy a rudacska a hurokkal 30 együtt ellenrudac&kához szoríttatik és pedig önműködőéin a szalag húzóereje által. A hurok tehát két rudacska között össze van nyomva és ezek szélességében feszes helyzetbein tartják. Egyik, vagy 35 másik oldalra való elcsúszása ezáltal meg van gátolva. Előnyös, ha ily csattot a harisnya mindkét oldalán alkalmazunk. A talál­mány szerinti csatítot főkép női haris nyáknál, de épp oly előnyösen Haris- to nyáknál és gyermiekiharisnyáknál, to­vábbá szárharis n yáknál és sportiharis­nyaszáraktnál használhafcjuk. A rajz egy példaképem kiviteli alak ját mutatja. Az 45 1. ábra a harisnya felső vége, melynél az erősbbített szegélyben két lyuk van. A 2. ábra a csattnak nézete és részben metszete. A 3. áibra a csattnak hoimlokinézete. A 50 4. ábra hosszmetszet. Az (a) harisnya ismert módon a (b) duplaszéllel van ellátva. Szélében két (cl) és (c2) lyuk van bedolgozva. Ezáltal e két lyuk közöitti (d) szegélyrész hurkot 55 kéipez. E hurkon keresztül az (e) rudacska vezetendő, mely a csattnak (f) keretéiben mozgathatóain van ágyazva és eltolható. E mozgékonyságot cél szerűen olykép ér­jük el, hogy a csaíttkieret egyik oldalá- 60 ban (g) hasíték van, melyben az (e) ru­dlaioskának: (i) szegeccsel ellátott (h) nyaka foglal helyet. A (h) nyak e hasí­tékban bizonyos játékkal bír, úgy hogy az (e) rudacska minden irányban lengő- 65 mozgást végezhet. E célból a (h) nyak hosszabb, mint a keret szélessége. A (g) hasíték egyszersmind megengedi, hogy az (e) rudacska eltolható. Ha az (e) ru­dacskát hátratoljuk, akkor szabad (k) 70 vége a karabélyalakú (1) vezetékbe csap­pan. Ebben elegendő játékkal rendelke­zik, hogy a (g) haisítéknak megfelelően lefelé vagy felfelé tolható' legyeji. Az (n) rugó hatása alatt álló (m) retesz a 75 rudacskát a kiesés ellen biztosítja. Az (e) rudacska szabad mozgathatósága folytán a csattkeretből annyira kilendít-

Next

/
Thumbnails
Contents