103292. lajstromszámú szabadalom • Beverő készülék egyik oldalukon élezett lemezdarabok keményfába való beveréséhez

Megjelent 1931. évi szeptember hó 1-én. MAO YA R KIK ÁLT I J^^gm SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103292. SZÁM. — Va/1. OSZTÁLY. Beverő készülék egyik oldalukon élezett lemezdarabok keményfába való beveréséhez. „Ferrö4 , vas- és érckereskedelmi r.-t. cég' Budapest, mint Lukács Ernő oki. mérnök budapesti lakos jogutód ja. A bejelentés napja 1928. évi április hó 11-ike. A találmány beverő készülék, melynek célja egyenes és tetszőleges alakra görbí­tett, egyik oldalukon kiélezett lemezsza­lagok (talpfakapcsok) keményfáiba való 5 beverése és a beverésnek egyenletessé té­tele. Ilyen kapcsokat a fáiba a fa megrepe-. désóneik meggátlására és a hasadt fák to­vábbi romlásának megakadályozására al-10 katmaznak és ezen kapcsok beverésénél különös fontosággal bír, hogy a beverés egyenletesen és a kapocs görbülés© nél­kül történjék meg, ami a kapocs vezeté­sével érhető el. 15 Az eddig ismeretes készülékeknél, ame­lyek vezetőrészbői és beverőbetétből álla­nak, a beverendő cca 2 mm vastag lemez­dara,bort, a vezetőrészben levő és teljes (hosszában egyforma keresztmetszdtű 20 szintén cca 2 mm belvilágú lésben vezet­ték, tehát a bever őbetét nemi lehetett vas­tagabb, mint a beverendő lemez. Tekin­tettel arra, hogy az élezett lemez (talpfa­kapocs) beverése oly módon történik. 25 hogy a talpfakapcsot a vezető rész résébe helyezzük és azt a föléje helyezett beverő -betét közvetítésével kalapácsütésekkel hajtjuk a fába, az eddigi készülékeknél ez a természeténél fogva vékony alkatrész 30 tört. A találmányt alkotó készülék a beverő­betétből, a vezetőrészből és, jelen fogana­tasítási alakjában, a talpfa összeszorítá­sá,ra szolgáló szerkezetből ál) és ujdon-85 sága az eddigi beverő készülékekkel szemben a beverőbetét és a vezetőrész ki­képzésében és abban van, hogy ezen ké­szülék egyben hasadt talpfák összeszori­tására használható és így a talpfák pré­selését és kapcsolását egy és ugyamazon 40 szerkezettel végezhetjük, miáltal jelen­tékeny időmegtakarítás érhető el és az el­járás hatályosabbá válik. Ezen kósaülélk egyik foganatosítás i alakját a mellékelt rajzon tüntetjük fel 45 és pedig: 1. ábrán a beverő-betétet oldalnézetben, 2. ábrán a beverőbetétet I—I szerinti metszetben, 3. ábrán a vezetőrészt talpfapréssel és 50 belehelyezett Vtalpfakapoccsal, felülnézet­ben, 4. ábrán a vezetőrészt talpfap réssel a II—II szerinti metszetben, a félig a talp­fába vert kapoccsal és a föléje helyezett 55 beverő! >e téttel A találmány szerinti készülék a követ­kező elvek szerint működik; a 3. és 4. áb­rán feltüntetett (a) vezetőrészt szegek, csavarok vagy az ábrázolt talpfaprés se- 60 gítségével erősítjük a talpfa homlok!ap­jára (betűjére). A felerősítés talpfaprés segítségével a 3. és 4. ábrák szerint oly módon történik, hogy a talpfaprés (k) ke­retébe belehelyezzük a (t) talpfa homlok- 65 részét és azt, pl. (c) csavarokkal összeszo­rítjuk, miáltal elérjük, hogy az esetleges hasadások bezáródnak és hogy a talpfa­prés keretét megrögzítjük. Ezután az (a) vezetőrészt, pl. az (x) csavarok közül 70 kettővel, melyeket az (y) résben kellő helyre tolunk el, hozzászorítjuk a talpfa­prés keretéihez, úgy, hogy a vezetőrész a talpfa hasadására merőleges legyen. Mi-

Next

/
Thumbnails
Contents