103261. lajstromszámú szabadalom • Burkolt fogkorona

Megjelent 1931. évi augusztus lió 17-én. MAGYAR KIRÁLYI X^H® SZABADALMI RIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103261. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. ' Burkolt fogkorona. Baumg-arten Béla fogtechnikus New-York. A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 2-ika. A találmány általában burkolatos fog­koronákra és főleg oly fogkoronákra vo­natkozik, amelyeknek porcellánból vagy hasonló anyagból készült burkolatuk van. 5 A jelenleg általában használatos, bur­kolt arany fogkoronákat rendszerint oly­módon készítik, hogy a koronának egy mélyedésébe burkolatot helyeznek és a burkolat szélei köré aranypántot erősíte-10 nek, aminek folytán a burkolat körül a pánt kelletlenül feltűnő lesz. Szokásos még a burkolt koronát hő hatásának ki­tenni oly célból, hogy a burkolatot az arannyal biztosan egyesítsék; azonban a 15 hőkezelés a burkolat színét gyakran meg­változtatja és a burkolt koronát haszná­latra alkalmatlanná teszi. A találmány célja az említett hátrá­nyok kiküszöbölése és oly burkolt fog-20 koronák létesítése, amelyeknél a por­cellánburkolat a koronához hőkezelés nélkül van hozzáerősítve és amelyeknél az arany egyáltalában nem látszik. A rajz a találmánynak példaképen 25 négy foganatosítási alakját mutatja. Az 1. ábra a találmány első foganatosítási alakját képező burkolt fogkoronának mellső nézete, a 2. ábra függőleges metszete, az 1. ábra 30 2—2 vonala szerint, a 3. ábra az előbbi ábrához hasonló met­szet, de azzal a különbséggel, hogy a bur­kolat az azt tartó koronáról részben el van távolítva, a 85 4. ábra vízszintes metszet a 2. ábrának 4—4 vonala szerint, az 5. ábra a második foganatosítási alak részit képező korona távlati képe, a 6.'ábra az előbbi ábrán feltüntetett ko­ronához alkalmas burkolatnak a né- 40 zete, a 7. ábra a harmadik foganatosítási alak mellső nézete, a 8. ábra függőleges metszete a 7. ábra 8—8 vonala szerint, a 45 9. ábra a 7. és 8. ábrán látható koroná­nak távlati képe, a burkolat eltávolítása után. a 10. ábra a negyedik foganatosítási alak függőleges középmetszete, a koronára 50 részben ráillesztett burkolattal, a 11. ábra a 10. ábrán látható koronának függőleges középmetszete, ahol is a bur­kolat a koronára egészen rá van he­lyezve, a 55 12. ábra vízszintes metszet a 11. ábra 12—12 vonala szerint. Az első foganatosítási alaknál (1—4. áb­rák) az aranyból vagy más alkalmas anyagból készült (1) korona a vele el- 60 látandó fognak megfelelően van alakítva. A fog, illetve a korona mellső oldala arra szolgál, hogy a porcellánból vagy más anyagból készült és a természetes fog külsejét utánzó (2) burkolatot felvegye. 65 E burkolat felvétele és tartása céljából a korona burkolattal ellátott részének alsó széle felfelé van görbítve és a (3) mélyedést képezi; ez a (3) mélyedés a ko­rona körül folytatódva, a bemélyített 70 függőleges (4) és <5) vállakban végződik, amelyek a (2) burkolatnak függőleges vagy közel függőleges széleit felveszik. A függőleges (4) ós (5) vállak a korona teteje felé ós a burkolat az alsó végén 75 csapszerűen van kiképezve, oly célból, hogy a (6) alsó széle a (3) bemélyedésbe illeszkedjék. Ez a kiképzés a (2) burkola­tot, a koronához képest, lefelé és oldalra

Next

/
Thumbnails
Contents