103236. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos lámpák fényhozadékának önműködő meghatározására

Megjelent 1931. évi augusztus lió 146-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEÍRÁS 10323G. SZÁM. — Vll/h. OSZTÁLY. Berendezés elektromos lámpák fényhozadékának önműködő meghatározására. Patent-Treuhand-Gesellschaft för elektrisclie Glühlampen m. b. li. cég1 Berlin. A bejelentés napja 1930. évi október hó 16-ika. Németországi elsőbbsége 1929. évi december hó 5-ike. Valamely elektromos lámpa, különösen elektromos izzólámpa élettartama első­sorban attól a hőmérséklettől függ, ame­lyet a világítótest a lámpa üzeme közben 5 felvesz. A lámpa hőmérséklete pedig, el­enyésző hibalehetőségektől eltekintve, a lámpa fényhozadékával van egyértelmű őszeit ggésben, azaz a wattonként íel­használt teljesítmény által létrehozott és 10 lumenben kifejezett fényárammal. Ha te­hát elektromos lámpák várható élettarta­máról biztosat akarunk tudni, úgy gya­korlatilag csak arról van szó, hogy a lámpa fényhozadékát, tehát a minden 15 wattra eső lument megállapítsuk. Ezt. mindezideig úgy végezték, hogy a szóba­jövő értékeket, jelesül egyrészt a wattszá­mot, másrészt a lumenszámot voltmérő, ampermérő és fotométer alkalmazásával, 20 adott esetben wattmérő és iotométer al­kalmazásával egyenként meghatározták, majd számítás útján a íényhozadékot úgy határozták meg, hogy a lumenszá­mot a közvetlenül leolvasott wattszám-25 mai, avagy a voltszám és amperszám szorzataként kapott wattszámmal elosz­tották. A fényhozadék ez úton való meg­állapítása körülményes és leolvasási és számítási hibák folytán könnyen hibás 80 eredményekhez vezet. E találmány célja több készülék vázolt leolvasásának és a számolás igénybevéte­lének elkerülése. E célból a lument mu­tató műszerrel ellátott fotométerrel és a 35 felhasznált teljesítményt mutató másik mérőműszerrel a találmány értelmében optikai segédberendezést kapcsolunk össze, amelynél egy, vetítőkészülék útján előállított fénysugarat mindkét mérőmű­szer által befolyásolt egy vagy két tükör 40 két egymásra merőleges irányban úgy térít el, hogy a fénysugár által a vetítő felületen előállított fénypont a lumennek watthoz való viszonyát közvetlenül mu­tatja. így tehát a fényhozadékot a fény- 45 sugár vetítő felületéről minden további nélkül leolvashatjuk. Az új berendezés e működési módjának feltétele csupán az, hogy önműködően mutató fotométert al­kalmazzunk, tehát olyant, amilyen pél- 50 dául fényelektromos cellák használatánál ismeretes. A mellékelt rajz 1. ábrája az új berendezés foganatosí­tási alakját távlati képben szemlélteti. A 55 2. ábra a fényhozadék leolvasására való vetítő felület beosztását nagyobb lépték­ben mutatja. Az 1. ábrán (1) az önműködően dolgozó fotométerhez tartozó jelzőműszer, amely 60 kilendüléseivel, a mérés alatt lévő min­denkori lámpa fényáramának nagyságát mutatja. (2)-vel második jelzőműszert je­lölünk, melyet a mérendő lámpa áramkö­rébe úgy kapcsolunk be, hogy a lámpa 65 wattfogyasztását közvetlenül mutassa. Az (1) műszer mutatótengelyére a (3) tükröt tesszük fel, amely a mutatótengely forgá­sában részt vesz. Hasonló módon a (2) készülék mutatójának forgó tengelyén a 70 (4) tükröt helyezzük el, amely vele együtt a mutató tengelyének forgásában részt vesz. A (3) tükörre, az (5) vetítőkészülék­ből a pontozottan jelzett (6) fénysugár, illetőleg a párhuzamos fénysugarak na- 75

Next

/
Thumbnails
Contents