103231. lajstromszámú szabadalom • Gumitömlős vezető

Megjelent 1931. évi augusztus hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI qfflSHflL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103231. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. Gumitömlős vezető'. Felten & Guilleauine kábel-, sodrony- és sodronykötél­gyár r.-t. cég Budapest. A bejelentés napja 1930. évi júnins hó 14-ike. Ez a találmány gumitömlős, vagyis olyan egy- vagy többerejű elektromos vezetőre vonatkozik, amelynél a vezető­ket saját, közvetlen érszigetelésükön kí-5 vül, még egy gumitömlő is borítja. Az utóbbi, többerű vezeték esetében, vala­mennyi érnek közös védőburkolatát ké­pezi. Az ilyen vezetők kiterjedt haszná­latra lelnek a gyengeáramú elektromos 10 berendezésekben. Főhátrányuk, hogy könnyen elszakadnak, illetően eltörnek. Javasolták már, hogy az ilyen vezetők gumitömlőjét, akár fémbetétek beágya­zásával, akár anélkül, igen vastagra ké-15 szítsük, hogy a vezetők sehol se csomó­sodhassanak össze, hanem egész hosszúk­ban mindenütt erősen visszarugózzanak. Az ilyen javaslatok szerint készült veze­tők azonban a gyakorlatban annál hama-20 rább tönkrementek, minél erősebben ru­góztak, sőt még az a további új hátrá­nyuk is volt, hogy nem lehetett azokat nyugodtan kifektetni. Ez a találmány abból a felismerésből 25 indul ki, hogy az elszakadás veszélye a gyakorlatban korántsem a vezetők egész hosszában lép fel, mert hiszen a vezetők sima közbenső részeinek igénybevétele általában véve igen enyhe, hanem, hogy 30 a vezetők ama részei pusztulnak el első­sorban és tehát ama részei szorulnak kü­lönleges védelemre, amelyek, mint a csatlakozóvégek. vagy elágazópontok, stb., helyi elhajlításnak vannak kitéve. A 85 huzamos helyi elhajlítás, különösen ha az gyakran ismétlődő és túlságos ide­odahajlítás, deformálja és törékennyé teszi a vezetőt, úgy hogy az üzemzavarok a valóságban úgyszólván csakis innen erednek. A jelen találmánynak az a 4 o célja, hogy mindezen hátrányokat lehető egyszerű és olcsó, azonban mégis üzem­biztos szerkezettel kiküszöböljük. A találmány lényegileg az, hogy a gumitömlős vezetők helyi elhajlításnak 45 kitett helyeire olyan gumihüvelyeket hu­zunk, amelyek ezen helyeket, a vezetők elhajlítása alkalmával, ívbe görbítik. így a vezető nem szenved túlhajlítást, hanem olyan enyhe inflexiósvonalszerű átmene- 50 tességgel görbül meg a veszélyeztetett pontokon is, mint a közönséges közbenső helyeken. Ismeretes, hogy textilszigetelésű veze­tők felbontott szigetelésére, a felbontott 55 hely elkötése helyett, gumihüvelyt alkal­maznak. Az ily hüvelyek először is min­dig csupán egy erű vezetők bontott textil­szigetelését borítják, míg a találmány szerint a gumihüvely mindig gumitöm- 60 lőre, főleg pedig két- vagy több erű veze­tőre kerül és közösen fogja közre az ösz­szes vezetőket. Másodszor pedig a jelzett régebbi esetben a leggyengébb hüvely is megteszi a szolgálatot, vagyis a bontott 65 hely eltakarását, míg a jelen találmány szerinti hüvelynek szilárdsági szerepe van, tehát oly vastagnak kell lennie, hogy a vezető hajlásvonalának alakját érezhetőleg befolyásolja. 70 A hüvelynek a találmány szerinti szi­lárdsági szerepét fokozza, ha a gumihü­vely egyben van vulkanizálva a gumi­tömlővel, mert így a gumitömlő maga is 1

Next

/
Thumbnails
Contents