103215. lajstromszámú szabadalom • Forgatható kondenzátor, főleg rádiókészülékekhez

Megjelent 1931. évi augusztus hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIEŐSÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 103215. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY Forgatható kondenzátor, főleg rádiókészülékekhez. Rothauser Izidor műszaki tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 26-ika. Ismeretesek rádiókészülékekhez való olyan forgatható kondenzátorok, ame­lyek egy sorozat félkör- vagy vesealakú helytálló lemezből és egy másik sorozat 5 szintén félkör- vagy vesealakú tengelyhez erősített ós a tengely végén ülő forgató­gomb segítségével a helytálló lemezek közé beforgatható lemezből áll. Az ilyen forgatható kondenzátorok kapacitása 10 aszerint változik, hogy a forgatható le­mezeket a helytálló lemezek közé meny­nyire forgatjuk be. Az ilyen kondenzáto­roknak az a hibájuk, hogy egyrészt a rádiókészülékeknél igen fontos egészen 15 fmom beállításra nem alkalmasak, más­részt pedig, a rendelkezésre álló kis tér figyelembevételével, azon kapaci­tásihatárok, amelyek között a konden­zátor kapacitása beállítható, nem elég 20 nagyok. Az első hibát úgy igyekeztek ki­küszöbölni, hogy a kondenzátor tengelyét mikrocsavarral forgatták, amely egészen finom beállítást tesz lehetővé; a gyakor­latban azonban ez sem vezetett ered-25 ményre, mert a mikrocsavarral való be­állítás igen hosszadalmas és nehézkes művelet. A találmány célja az említett hibák ki­küszöbölése. 80 A találmány szerinti forgatható kon­denzátornál az álló-, valamint a forgat­ható résznek csavarfelület gyanánt kiké­pezett többmenetű lemezes fegyverzete van, mimellett a forgatható résznek fegy-85 verzete az állórész fegyverzetébe foly­tatólagosan becsavarható. Az állórésznek közepén helytálló csavar van elhelyezve, amelyre a forgatható résznek, egyik vé­gén csavaranyaszerűen kiképezett és a 40 fegyverzetet hordó tengelye rácsavarható. A találmány szerinti kondenzátornál, minthogy mindkét fegyverzet csavarfelü­let gyanánt van kiképezve és az egyik csavarfelület a másikba folytatólagosan becsavarható, a kondenzátor igen finom 45 beállítása egyszerű módon lehetővé válik; ezenkívül a kondenzátort kis tér szükség­let mellett igen nagy kapacitáshatárok között állíthatjuk be. A mellékelt rajz a találmány tárgya- 50 nak egy példaképem foganatosítási alak­ját tünteti fel. A rajzon az 1. ára a kondenzátor hosszmetszete és részben nézete, a 2. ábra annak részleges hátnézete, a 55 3. és 4. ábrák pedig egy-egy részletet ábrázolnak elölnézetben, torzított lépték­ben. A kondenzátor állórészből és forgat­ható részből áll. Az állórésznek szigetelő- 60 anyagból való vagy szigeteléssel ellátott (1) és (2) véglapja van, amelyeket (3) csa­varok kötnek össze; a (3) csavarok hor­nyaiban a csavarfelület gyanánt kiképe­zett és közepén keresztülfúrt (4) álló- 65 fegyverzet foglal helyet. Az (1) véglap középső furatában az (5) csavarorsó ül, amely célszerűen ugyanolyan emelke­désű. de többmenetű, mint a fegyverzetet képező csavarfelület. Az (5) csavarnak 70 két (6) körívhoronnyal ellátott (7) lemez­feje van. amelyet a (6) hornyokon keresz­tül az (1) véglapba csavarolt (8) csavarok rögzíteinek. Az (1) véglap ezenkívül a (9\ 92 ) kontaktusokat is hordja. 75 A kondenzátor forgatható részének ten­gelye a szigetelőanyagból való (10) ten­gelyrészből és az ehhez (11) csap útján hozzáerősített, fémből való (12) tengely­részből áll, amely utóbbinak (13) csavar- 80

Next

/
Thumbnails
Contents