103214. lajstromszámú szabadalom • Mérő készülék két különböző, különösen tűzveszélyes folyadékmennyiség kiadására és regisztrálására

Megjelent 1931. évi augusztus hó 17-én. MAGYAi: KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103'414. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Mérőkészülék két különböző, különösen tűzveszélyes folyadékmennyiség kiadására és regisztrálására. Konimaiiclitgesellschaft Rosenthal & Comp. Wien. Pótszabadalom a 97674. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1927. évi junius hó 30ika Ausztriai elsőbbsége 1927. évi április hó 2-ika. A találmáy 97.674. l.-számú törzsszaba­dalomban védett mérőkészüléknek oly további kiképzése, melynek következmé­nyeképen a csapkúp az átkapcsoló emel-5 tyűnek szabálytalan működtetése esetén oly helyzetet foglal el, melynél a meg­töltött mérő tartály öinműködően a kész­lettartályba ürül és folyadék nem szol­gáltattatik ki. 10 A mérőkészülék ugyanis akként van szerkesztve, hogy mindegyik mérőtartály számára oly helyzet létezik, melynél a folyadék kiömlik. Ezt a helyzetet bizo­nyos ideig fenn kell tartani, mielőtt a 15 csapkúpot a következő kiszolgáltató- vagy töltőhelyzetbe hozzuk. Az alábbiakban leírt szerkezet által a csapkúp a továbbforgatás céljára oly idő­tartam után szabadíttatik fel, mely 20 egyenlő vagy valamivel nagyobb, mint a mérő tartálynak kiürítési ideje. A mellékelt rajz 1. ábrája a mérőkészüléknek a jelen találmány szerint módosított részét füg-25 gélyes metszetben mutatja. A 2. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint. A 3. ábra metszet a 2. ábrának C—D vo­nala szerint. A 30 4. és 5. ábrák metszetek az 1. ábrának G—H, illetve E—F vonala szerint. Az (1) csapkúpnak a (8) ürege és a (2) hasítéka van, amikor is a (8) üreg a (7) csatornán át a (6) köpenytérrel közleke-85 dik, míg magában a köpenyben az (5) töltő- és kiürítő hasítékok vannak elren­dezve. Ha pl. a jobboldali mérőtartály a részeknek a 4. ábrában feltüntetett hely­zeténél meg van töltve és a csapkúpot a (3) emeltyű segélyével az 1. és 4. ábrák- 40 ban feltüntetett helyzetbe hozzuk, akkor a folyadék a jobboldali tartályból a be­rajzolt nyíl irányában egyrészt a (7) csa­tornán és a (8) üregen keresztül és más­részt az 5. ábrába berajzolt nyíl irányá- 45 ban a még nyitott (2) hasítékon és az üreges csapkúpon át a készlettartályba folyik vissza. Ha a csapkúpot ebből a helyzetből a függélyes síkhoz mérten 45°-kal balra 50 vagy jobbra forgatjuk, akkor a (7) csa­torna a csap köpenye által elzáratik és az (5) hasítékon át a jobboldali tartály megtölthető ós a baloldali tartály kiürít­hető. Ugyanekkor, mint az 5. ábrából ki- 5& vehető, a (2) hasíték a csap köpenye által záratik vagy pedig a (4) túlfolyató csa­tornával jut közlekedésbe. Hogy a csapkúp az előzőkben leírt és a folyadéknak a készlettartályba való visz- 60-szafolyásához szükséges helyzetben ele­gendő ideig megtartassék, egy rögzítő szerkezet van. A (15) fedélen két rögzítő korong van elrendezve, melyek közül a (16) rögzítő korong dudorodásszerűen a 65 fedélre rá van öntve, míg a másik (17) rögzítő korong a fedéltől bizonyos távol­ságban fekszik és azzal össze van kötve. A (9) gyűrűnek a (10) toldata van és a csapkúpban kiképezett (12) horony foly- 70 tán csak a csapkúp tengelye irányában eltolható, mely eltol á s a (13) csavar és az ennek végén lévő (14) kézikerék segé­lyével eszközölhető. A két (16) és (17) ko­rong akként van egymáshoz képest el- 75 tolva, hogy a (9) gyűrűnek (10) toldata a

Next

/
Thumbnails
Contents