103209. lajstromszámú szabadalom • Kotrógép

Megjelent 1931. évi augusztus hó 17-én. _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103209. SZÁM. — V/f. OSZTÁLY. Kotrógép. Franz Nebel mérnök Wien. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 16-ika. Ausztriai elsőbbsége 1929. évi szeptember hó 17-ike. Már ismeretesek oly kotrógépek, me­lyeknél az anyagot kiemelő berendezés a gép haladási irányára merőlegesen eltol­ható és a vödröket hordozó szalag vagy 5 lánc dobjainak tengelye a kotrógép hala­dási irányában fekszik. A találmány értelmében a kiemelő be­rendezést a terepen szabadon mozgatható kocsivázra helyezzük olykép, hogy az a 10 kocsiváz haladási irányára merőlegesen eltolható és valamely kézzel mozgatható meghajtóberendezéssel az anyag elszállí­tásának megfelelően a kiemelendő anyag­hoz tolható. Ezzel azt érjük el, hogy a 15 kotrógép a szállítandó anyag rakását tet­szésszerinti irányból és a rakás tetszéssze­rinti oldalánál közelítheti meg és az anyag kiemelése rendkívül csekély rnun­kafogyasztás árán történik. 20 A találmány szerinti kotrógép az isme­retes kotróktól lényegesen különbözik, mert utóbbiak síneken mozognak, tehát csak meghatározott irányban haladhat­nak és így nem teszik lehetővé, hogy az 25 anyagrakást az éppen megkívánt irány­ból közelítsük meg és szállítsuk el, oly­kép, hogy a munkánál a kiemelőberende­zés eltolása ne okozzon számottevő ellen­állást. 50 A találmány szerinti kotrógép lehet úszó vagy szárazföldi kotró és alkalmaz­ható járműveken is, laza anyagok, így pl. homok, kavics, szén vagy hasonló be­rakására. 15 A csatolt rajz 1. ábrája a találmány szerinti kotró egyik példaképeni megoldási alakját ol­dalnézetben mutatja; a 2. ábra a kotró elölnézete. 0 A feltüntetett -megoldásnál a kocsivá­zon a haladási irányhoz képest szög alatt sínek, fogasrudak vagy hasonlók vannak, melyek mentén a kiemelő szerkezetet a kívánt módon eltolhatjuk. Az (5) vödrökkel ellátott (3) kiemelő 45 szerkezetnek lent (4) kerekei vannak, melyek lehetővé teszik, hogy a kiemelő szerkezetet az (1) kocsivázon mozgassuk. A kocsiváznak (2) sínéi vannak, melyek a kiemelő szerkezetet biztosan vezetik. A 50 kiemelő szerkezetet a kézzel vagy gépi erővel hajtott (7) meghajtó berendezéssel az (x) vagy (y) nyilak irányában könnyen mozgathatjuk. A kiemelő szerkezet moz­gásának iránya tehát a kocsiváznak az 55 (a, b) nyilakkal jelölt mozgási irányára merőleges. Az anyagkiemelő szerkezetet a (6) motor hajtja. Az (1) kocsivázat célsze­rűen szintén gépi erővel mozgatjuk. Ha valamilyen anyagot, pl. homokot, 60 kavicsot vagy szenet hosszúkás alakú ra­kásból akarunk a szállítókocsiba berakni, akkor a kotrógépet a rakáshoz olyképen közelítjük, hogy az (1) kocsiváz tengelye a rakás hosszirányára merőleges legyen. 65 Ezután a kiemelő szerkezetet megindít­juk és a i(7) hajtóberendezéssel lassan a rakás anyagába toljuk. Ha a (4) kerekek a (2) sínek végére ér­tek, ami a kiemelő szerkezetnek az (y) 70 nyíl irányában történő mozgása folytán jött létre, akkor az (1) kocsivázat kissé odébb visszük és ugyanakkor a kiemelő szerkezetet vissza-hajtjuk, majd a kocsi­váz megállítása után ismét az anyag felé 75 toljuk. Ezen módon folytatott munka se­gítségével a szemcsés anyag nagy meny­nyiségeit rövid idő alatt és aránylag kicsi munkafogyasztással lehet szállítani. Gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, 80

Next

/
Thumbnails
Contents