103186. lajstromszámú szabadalom • Tetszőleges áramkört elalváskor önműködően megszakító villamos kapcsoló

Megjelent 1931. évi augusztus hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 103186. SZÁM. — Yll/g. OSZTÁLY. Tetszőleges áramkört elalváskor önműködően megszakító villamos kapcsoló. Bakos Imre tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1930. évi junius hó 11-ike. Sok embernek szokása, hogy ágyban ol­vas, rádiót hallgat, testmelegítőt használ. Mindezek álmosítólag hatnak és az ered­mény az, hogy az illető elalszik és a villa-5 mos lámpa tovább ég, a rádió tovább szól és a testmelegítő továbbra is áram alatt van. Míg azonban azon körülmény, hogy a villamos lámpa tovább ég, vagy hogy a rádió tovább szól, csak felesleges üzem-10 költséget jelent, addig a bekapcsolt test­melegítő veszélyt rejt magában, égési se­beket okozhat, vagy pedig tüzet gyújthat, legjobb esetben is azonban a testmelegítő­nek tekercselése kiég, ami nagyobb anyagi 15 kárt jelent. Sokan ugyan az elalvás előtt a villamos áramot kikapcsolják, e müvelet­tel azonban rendszerint az álmot is ki­űzik szemükből. A találmány oly villamos kapcsoló, mely mind e hátrányokat kikii-20 szöböli és az egyén elalvásakor az áram­köröket önműködően megszakítja. A talál­mány azon alapgondolaton alapszik, hogy elalváskor a test izimiai elernyednek. Ha tehát oly kapcsolót készítünk, melyet 25 üzemhelyzetében igen csekély izomerővel, kifáradás nélkül, hosszú időn át megtart­hatunk, akkor elalvásunk után, izmaink elernyedése folytán e kapcsolóra ható cse­kély izomerő is megszűnik és az a kívánt 80 kikapcsolásokat elvégzi. A test sokféle izmai közül hosszas kísérletek után, a ki­tűzött célra a kézujjak mutatkoztak leg­alkalmasabbaknak. Tapasztalatból tudjuk, hogy dohányosok a szivart vagy szivarkát 35 órákon át, kifáradás nélkül tartják ujjaik között, mihelyt azonban elalszanak, a szi­vart vagy szivarkát elengedik és az földre hull A találmány szerinti villamos kap­csolót is szivarhoz vagy saivarkához ha-40 sonlóan, két ujjunk, előnyösen a mutató­ujj és középujj közé fogjuk. Ha tisztán arról van szó, hogy a villamos világítást kikapcsoljuk, vagy a testmelegítő áram­körét megszakítsuk, vagy pedig a telepes rádió-készülék fűtőár amkörét megszakít- 45 suk, úgy elegendő oly egyszerű kapcsoló, mely ujjaink közé helyezve, az áramkört zárja és elalvásunkkor elernyedő ujjaink közül kihullva, az áramkört megszakítja. Ha azonban anódpótlós rádiókészüléket 50 akarunk kikapcsolni, úgy a fűtőáramkö­rön kívül az anódáramkört is meg kell SZÍ.kítani, azonkívül célszerű, ha egyide­jűleg a fűtőtelep töltő áramkörét zárjuk. Ily esetben a találmány szerinti kapcsolót 55 villamdelejes kapcsolóval együtt alkal­mazzuk és pedig olyképp, hogy elalvá­sunkkor a villamdelejes kapcsolónak dele­jét gerjesztjük és ennek révén közvetve váltjuk ki a különböző kapcsolásokat. 60 A rajzon a találmánynak több példa­képpeni kiviteli alakját láthatjuk, me­lyektől a gyakorlatban, a találmány lé­nyegeinek érintése nélkül, sokféleképpen el is térhetünk. Az 65 1. ábra a kapcsolónak távlati képe, a 2. ábra a szétnyitott kapcsolónak táv­lati képe, a 3. ábra a kapcsolónak függélyes hossz­metszete, a 70 4. ábra a kapcsoló másik kiviteli alakjá­nak függélyes hosszmetszete, az 5. ábra a 4. ábra szerinti kapcsoló belső szerkezete, a 6. ábra végül a kapcsolóhoz tartozó vil- 75 lamdelejes többszörös kapcsolót mutat. A kapcsoló előnyösen hengeres alakú és két (b, c) félhengerből áll (1. ábra), melye­ket nyithatunk (2. ábra) és melyeket elő­nyösen (d) csuklópántokkal kapcsolunk 80

Next

/
Thumbnails
Contents