103178. lajstromszámú szabadalom • Szifonfej

Megjelent 1931. évi augusztus hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103178. SZÁM. — XVlir/d. OSZTÁLY. Szifonfej. Dr. Virányi József ügyvéd Budapest. A bejelentés napja 1930. évi október hó 31-ike. Ismeretes már olyan szifonfej, melynél — a rendes fémes szifonfejek az alsó, anyacsavarmenetes részét és annak felső, az emeltyűs nyitószerkezetet magában 5 foglaló részét felhasználva — a zárószele­pet és a kifolyócsövet tartalmazó, nemfé­mes anyagból való test e két említett fé­mes rész közé olymódon van szilárdan be­fogva, hogy a két fémes rész, közéjük he-10 lyezett valamely nemfémes anyagból (pl. porcellánból) való testen át, függőleges tartószalagok által van egymással össze­kötve. E szifonfejeknél a nemfémes testet egymás közé befogó fémrészeket összekötő 15 tartószalagoknak e fémrészeken való meg­erősítése körülményes munkával járt, ami nemcsak a szifonfej előállítási költségeit növelte, hanem a tartósságát, valamint a külsejének tetszetősségét is kedvezőtlenül 20 befolyásolta. A találmány célja ezeket a hátrányo­kat megszüntetni, amit azáltal érek el, hogy — amint azt a mellékelt rajz mu­tatja — a szifonfejnek a nemfémes aii.yágból való (a) testét egymás közé be- 25 fogó (b) anyacsavarfémgyűrut és a (c) szi Ion fej felsőrészt egymással összekötő íd) tartószalagok e (b) és (c) fémrészek­kel egy darabban vannak a nemfémes testre ráöntve. A (d) tartószalagok az (a) 30 test hornyaiban úgy fekszenek., hogy az (a) test külső felületével egy szintben vannak. Szabadalmi igény: Szifonfej, melynél a csavarmenetes fémes 35 alsó rész és az emeltyűs nyitószerkeze­tet magábanfoglaló fémes felső rész tartószalagok által van egymással ösz­szekötve és melyek közé a zárószelepet és kifolyócsövet tartalmazó nemfémes 40 anyagból való test van befogva, azzal jellemezve, hogy a nemfémes testet egymás közé befogó fémrészeket egy­mással összekötő tartószalagok e fém­részekkel egy darabban vannak a nem- 45 fémes testre ráöntve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas .Byomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents