103175. lajstromszámú szabadalom • Gyorsfűző a hátsó fedélen elrendezett, hajlékony sorakoztatókkal

Megjelent 1931. évi augusztus hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS lOS 175. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Gyorsfűző a hátsó fedélen elrendezett, hajlékony sorakoztatókkal. Simon-Wolfskehl Eduárd kereskedő Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1931. évi január hó 21-iko. A találmány berendezés oly ismert ki­vitelű gyorsfűzőkkel, gyűjtőmappákkal, stb. kapcsolatban, melyeknél a mellső és hátsó fedél egymásra fektethető módon, 5 redős hát útján van összekötve, azzal rendszerint egy darabból áll, a hátsó fe­dél pedig a laza lapok, levelek, számlák, stb. számára hajlékony sorakoztatókkal van ellátva. A berendezés a lapoknak az 10 egyik fedéloldalról a másikra való ké­nyelmes átfordítását, valamint egyes la­pok kivitelét és a rendnek megfelelő visszahelyezését, illetve újrabesorozását teszi lehetővé. Az új berendezés a hátsó 15 fedél sorakoztatóinak megfelelő, különle­ges sorakoztató kengyeleknek a mellső fedél belső oldalán való oly elrendezésé­ből áll, melynél e sorakoztató kengyelek használaton kívül annak síkjába hozha 20 tók és lefektethetők, másrészt a haszná­lati helyzetbe felállíthatók és szabad vé­geikkel a hátsó fedél hajlékony sorakoz­tatóival oldható kapcsolatba hozhatók. A berendezés nem vastagít, tehát sem hát-25 szélesítést, sem hátmerevítést nem kíván meg és minden további nélkül a tekin­tetbe jövő gyorsfűzőkre, gyűjtőmappákra, stb. utólag is felhelyezhető. Rendkívül egyszerű és racionális tömeggyártásban 30 olcsón állítható elő. Ennek folytán a szo­kásos gyorsfűzőket, gyűjtőmappákat, stb. csak lényegtelenül drágítja meg, azok gyakorlati értékét és célszerűségét azon­ban lényegesen emeli. A mellső fedél so-35 rakoztató kengyelei szabad végeinek a hátsó fedél hajlékony sorakoztatóival álló helyzetben való oldható összekapcso­lása különböző módokon vihető keresztül. Különösen célszerű összeköttetési módot érünk el, ha keskeny, szalagalakú sora- 40 koztatók alkalmazása esetén, azok végét rövid darabon a beszúró hegyek fenntar­tása mellett, nyitott rovátkává képezzük ki, melybe a sorakoztató kengyelek sza­bad végét dugjuk be. A kapcsolat oldása- 45 nál utóbbiakat a sorakoztatókról lehúz­zák és úgy a sorakoztató kengyeleket, mint a sorakoztatókat újból tartófedeleik síkjába visszafektethetjük, illetve hajt­hatjuk és szükség esetén ezen helyzetben 50 fogva tarthatjuk. A sorakoztató végeken való rovátka­képzést előnyösen oldaléleik megfelelő hosszú darabjának felhajlítása vagy fel­göngyölése által eszközöljük. Emellett az 55 lényeges, hogy a sorakoztató végeken a szabad hegy megmaradjon, hogy a sora­koztatókra lyukasztatlan lapok is felhúz­hatók és feltolhatok legyenek. A sorakoz­tató kengyelek a mellső fedél belső olda- 60 Ián, a hátsó fedél sorakoztatóinak egy­mástól való távolságában vannak elren­dezve és harántirányban eltolhatók. A rajzon a találmány két kiviteli pél­dája van feltüntetve, melyeknél a sora- 65 koztató kengyelek vezetése és ágyazása szilárd csapágyakban eszközöltetik. Az 1. ábrán a tekintetbe jövő gyorsfűző távlati képe fellapozott helyzetben lát­ható, messze kiivelő fűzőkengyelekkel és 70 a kengyelek irányát követő, előrenyúló vezetőcsapokkal. A használati helyzet ki­húzott vonalakkal, a használaton kívüli helyzetben a mellső fedélre lefektetett sorakoztató kengyelek pedig szakgatott 75 vonalakkal vannak ábrázolva. A 2. ábrán fellapozott gyorsfőző látható kevésbé messzire, tehát rövidebben ívelő

Next

/
Thumbnails
Contents