103174. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés elektromos kemencék számára való elektródák szállítására és egybecsavarolására

Megjelent 1931. évi augusztus hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI JfffigmL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103174. SZÁM. — VII/Í. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés elektromos kemencék számára való elektródák szállítására és egybecsavarolására. Siemens-Planiawerke A.-G. í'iir Xohlefabrikate cég: B erlin-Lichtenberg'. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 5-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi december hó 24-ike. Számos elektromos kemencénél folyto­nosan dolgozó elektródákat használnak, mimellett az elektródarúd egyik oldalán állandóan leégő darabot, a másik oldalon, 5 egy új darab felillesztésével egészítik ki. Ilyen elektródákhoz többnyire kerek hen­geralakú szeneket használnak, amelyek egyrészt egy csavarmenetes karmantyú­val, másrészt pedig egy csavarmenetes 10 csappal vannak ellátva, vagy az elektró­dának mindkét végén csavarmenetes kar­mantyúja van és két karmantyú össze­kötésére külön, csavarmenetes íüggesztő­szervet (nippel) alkalmaznak. 15 Az elektródáknak egyes darabokból való összerakása sokszor közvetlenül a ke­mence fölött történik. Az új elektróda­darabot egy darun függve a kemence fölé viszik és a maradékelektródára lesülyesz-20 tik. Az elektródák szállítására eddigelé gyakran egy tartószemmel bíró, vasból való fíiggesztőszervet (nippel) használtak. A függesztőszervnek ugyanolyan csavar­menete volt, mint az elektródavégnek; 25 e fíiggesztőszervet a szén felső végébe csavarolták be. Az ilyen függesztőszervek azonban nagy elektródáknál igen súlyosak és a Avasból való tartó-függesztőszervnek a szénbe való becsavarolásánál az elelc-30 tródamenetek gyakran megsérülnek. A fiiggesztőszerven függő elektródát azután a helytálló maradék elektródával egybe­csavarolják. Eközben az ríj elektródát for­gatni és egyidejűleg a csavarmenetemel-35 kedésnek megfelelően siilyeszteni kell. Az elektródának ily módon való megtoldása — különösen nagy átmérőjű elektródák esetén — a munkások részéről nagy ügyes­séget és gyakorlatot kíván meg. Ismeretes ugyanis, hogy manapság már kb. 1 m. •«> átmérőjű és több tonna súlyú elektródá­kat is készítenek. Az új elektródának a maradékelektróda csavarmeneteibe való becsavarolása vagy a csavarmeneteire való rácsavarolása folytán a csavarmene- 45-tekből könnyen széndarabok törhetnek le, amelyek a menetek oldalaira szorulnak és a két elektróda tökéletes egybe­csavarolását megakadályozzák. Az ilyen hibákat az elektródák inegtoldásánál 50' gyakran nem lehet rögtön észrevenni. Sokszor csak akkor mutatkoznak, hogyha a csavarmenetes részeknek az elektromos áramot az egyik szénről a másik szénre kell átvezetni. A nem kifogástalanul ki- 55-képezett elektródaösszeköttetés azonkívül csekély szilárdságú. Nagyon erősen fel­melegszik és az elektróda az összekötési helyen nagyobb mértékben leég. Az ilyen hiányosan kiképezett összekötés következ- 60' ményei azután az elektromos kemence­tizemben rettegett elektróda- és függesztő­szerv-törések, amelyek gyakran jelenté­keny üzemzavarokkal járnak és tetemes költségeket okoznak. 65> A találmány szerint már most elsősor­ban is a függesztő-szervet, az abban lévő csavarorsón, amelynek egy szeme van, a szem felé fölfelé csavaroljuk, ezután az elektródára lesülyesztjük, majd a csavar- 70 orsó egyszerű forgatásával addig csava­roljuk lefelé, amíg alul egy ütközőre nem ér, majd a csavarorsót utáncsavaroljuk, mire az ekként megfogott elektródát a

Next

/
Thumbnails
Contents