103063. lajstromszámú szabadalom • Csákózott lemez palackkupakok előállítására

Megjelent 1931. évi augusztus lió 1-én. MAGYAR KIRALY SZABADALMI BIRÓSÁG SZABADALMI LEÍR A S 103063. SZÁM. — XVIIT/d. OSZTÁLY. Csákozott lemez palackkupakok előállítására. Ottó Joliaimes Bruan igazgató Kopenhága. A bejelentés napja 1939. évi december hó 20-ika. Angolországi elsőbbsége 1928 évi december hó 21-ike. Már ismeretesek, pl. a 2131/1883. számú angol szabadalomból oly csillagalakú csáko­zott lemezek, melyek palackok nyakára helyezendő kupakok előállítására szolgál-5 nak és fémlemezekből vagy más alkalmas anyagokból készülnek. Ezen lemezek kör­alakú középső részből, valamint ezen kö­zéprészből sugárirányban (csillagalakban) kinyúló rövid darabokból állanak. Ha ezen 10 lemezt a palack dugójára akarjuk helyezni, akkor annak középső részét a dugó felső lapjára kell tenni és a sugárirányú része­ket a palack nyakára kell ragasztani. Az ilyen palackkupakok mindezideig a 15 gyakorlatban nem tudtak elterjedni, mert nagyon nehéz azokat a palack nyakán pon­tosan elhelyezni és pontatlan elhelyezés esetén a palack nagyon csúnya. Jelen találmány ezen kupakok készíté-20 sére szolgáló csákozott lemezek néhány ja­vítására vonatkozik, mely lemezek lehetővé teszik, hogy azt gyorsan és pontosan a pa­lack nyakára helyezhessük, mi,mellett a kupak tökéletesen és pontosan fekszik meg 25 a palackon és a kész kupakok ugyanolyan csinosak, mint a közönséges csészealakú fémkupakok, melyeket leginkább borosüve­geken szoktak használni. A találmány szerinti újítások egyike ab-80 ban áll, hogy a lemez középső köralakú részén domborulatot képezünk ki olykép, hogy az pontosan ráillik a palack nyaká­nak felső részére, miáltal ezen lemezt a palack nyakán történő megerősítés előtt 35 könnyen és kényelmesen oly helyzetbe hoz­hatjuk, melyben az tökéletesen központos. További újítás abban áll, hogy a sugár­irányban elálló szalagalakú részeknek olyan alakot adunk, hogy azok azokon a helye­ken, melyek a palacknyak vastagított ré- 40 szeit fogják takarni, szélesebbek, mint a többi részeken. Végül az az anyag, mely­ből a lemezt készítjük, a találmány értel­mében nemcsak egyetlen réteg fémből vagy papírból vagy hasonlóból állhat, hanem 45 összeállítható, különböző anyagok egyes ré­tegeiből is. A csatolt rajzon az 1. ábra a csákozott lemez felülnézete, a 2. ábra az 1. ábra II—II vonala szerinti 50 metszet, míg a 3. ábra a találmány szerinti csákozott lemezt a palack felső részére helyezve szemlélteti, mielőtt annak szalagalakú ré­szeit lehajlítottuk volna. Végül a 55 4. ábra a kész kupakkal ellátott palack felső részét szemlélteti. Amint az az 1. ábrán látható, a csákozott lemez a középső (a) és az ebből csillag­alakban kinyúló szalagalakú (b) részekből 60 áll. A középső (a) rész (2. és 3. ábra) dom­borúan van sajtolva és pedig olyan alakra, hogy a domborulat a palacknyak felső részére pontosan ráillik (3. ábra). Ezen kidomborított részen sajtolt vagy nyomta- 65 tott ábrák vagy védjegyek foglalhatnak he­lyet, ú. m. a közönséges csészealakú ku­pakoknál. A (b) szalagok a (c) helyeken széleseb­bek, mint a többi részeken. Ezen szélesí- 70 tések a palack nyakának vastagított (d) helyét vannak hivatva eltakarni és így a szélesítések alakja a palack nyakának alak­jától függ. A szalagalakú (b) részek széles- v ' >' ségét úgy is szabhatjuk meg, hogy azok 75 ' •

Next

/
Thumbnails
Contents