103036. lajstromszámú szabadalom • Vándorrostély lengő rostályrudakkal

Megjelent 1931. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103036. SZÁM. — II/C. OSZTÁLY. Vándorrostély lengő rostélyrudakkal. Deutsche Unterschubsfeuerungs G. m. b. H. cég Berlin. A bejelentés napja 1930. évi április hó 17-ike. A találmány vándorrostély a rostély­tartókra csuklósan erősített lengő rostély­rudakkal, amelyek, ha a tartó a rostély hátsó végén túlhaladt, átbillennek, inikor 5 is az egyes rostélyrudak közt levő légré­sek önműködően tisztíttatnak. Jelen esetben a rostélyrudak elrende­zése olyan, hogy bizonyos számú haránt­irányú, zsindelyszerűen egymásra támasz-10 kodó rostélyrudat csapok útján az egyes i'ostélyláncszemeken alkalmazott rostély­tartókra forgathatóan erősítünk. Az egyes rostélyrudak pótlása ennél a rostélynál olymódon történhet, hogy a 15 rúdcsoportot, amely egy tartópárra van csuklósan erősítve, e tartópárral együtt leszereljük. E cserét azonban megnehezíti az a körülmény, hogy a csap, melynek ré­vén a tartókat a láncokra erősítjük, ne-20 hezen hozzáférhető. E nehézség az alant ismertetett elrendezés révén, amely az egyes rostélyrudak minden további nélkül való kicserélését teszi lehetővé, megszün­tethető. 25 A rajz a találmány egy foganatosítási alakját mutatja példaképpen. Az 1. ábra a (d) rostélyrúdtartót mutatja hat (al) rostélyrudat tartalmazó csoport­jával az egyik oldalán ós a másik oldalon 30 az (a) rostélyruddal. A 2. ábra az (f) láncot tünteti fel, amely a rostély hosszirányában fut a párhuza­mosan rögzített (d, dl) rostélyrudtartók­kal. A 35 3. ábra az 1. ábrához tartozó felülnézet az (a) rostéiyrúdnak a 2. ábra C—D vo­nala szerinti rész metszetével. A felülné­zeten két I és II rostélyrúdsor látható. A 4. és 5. ábra egy-egy rostélyrúd távlati képe. 40 A rajzokból látható, hogy miként van­nak a mozgásirányra haránt fekvő egyes rostélyrudak, csapok körül lengően, a lán­cokra erősített (d, dl) rostélyrúdtartókban elhelyezve. A felső II sorban az (al) ros- 45 télyrudak egymás felett fekszenek, amint az 1. ábra baloldala mutatja. Ha a lánc ál­fal vezetett rostélfirrúditartókl, a rostély hátsó vége körül elfordulnak, a rostély­rudak átbillennek az 1. ábra jobboldalán 50 f eltűnte tett helyzetbe. Az 1—5. ábrák szerint az (a, al) rostély­rudak két oldalán egy-egy (b) csap van, amelyek a megfelelő (d, dl) tartók (e) ágyazása furatába nyúlnak. A (d, dl) 55 tartódarabokat (e)-nél csapszegek útján erősítjük az (f) láncokhoz. A (d) tartó­részeken (g) hasítékok vannak, amelyekbe a rostélyrudak (h) bordái a rostélyrudak oldalsó eltolódása esetén benyúlhatnak, 60 míg a (dl) tartódarabok, melyeket a (d) tartódarabokkal felváltva erősítünk a láncokra, nem mutatnak ily hasítékokat. A rostélyrúd kicserélése céljából a II. sorban a tőle balra levő (al) rostélyruda- 65 kat balra átbillentjük, viszont a tőle jobbra levőket jobbfelé, amint az 1. ábra mutatja. Ezáltal az I. sor kicserélendő, függélyesen álló (a) rostélyrúdja annyira balra tolható (2. ábra), hogy jobboldali 70 (b) csapja a (dl) tartóból felszabadul és az egész rostélyrúd felfelé való forgatás után kivehető. Az új rostélyrúd behelye­zése ellenkező sorrendben történik. Annak megakadályozása céljából, hogy 75 egy rostélyrúd véletlen befolyások foly-

Next

/
Thumbnails
Contents