102995. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági kerék autódefektusoknál előálló szerencsétlenségek kikerülésére

Megjelent 1931. évi jxi lius hó 15-én . 1!AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102995. SZÁM. — XX/c. OSZTÁLY. Biztonsági kerék autódefektusoknál előálló szerencsétlenségek kikerülésére. Marcsán Gyula építész Poprád. A bejelentés napja 1930. évi április hó 12-ike. A találmány olyan vas- vagy acél­abroncsos kerék, mely minden pneumatik­kal járó automobilkerékre felszerelhető azon célból, hogy a pneumatik kilyuka-5 dása esetén a kocsi további zavartalan haladását ideiglenesen biztosítsa és a jármű ilyen esetben gyakori kisiklását vagy felborulását megakadályozza. A ta­lálmány lényege az, hogy a pneumatikus 10 kerék mellé 6—12 cm-el kisebb átmérőjű kereket erősítünk, mely a tömlő, illetőleg pneumatik sérülés következtében történő lelohadásakor a pneumatikus kerék szere­pét önműködőlég átveszi. 15 A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképen felvett kiviteli alakja van feltüntetve, még pedig az 1. ábra az egész kerékszerelvényt a biz­tosítókerékkel egyetemben szemközti né-20 zetiben, míg a 2. ábra ugyanazt oldalnézetben mu­tatja. A 3. ábra a kerékszerelvény keresztmet­szetét tünteti fel, míg végül a 25 4. ábrán egyedül a biztosítókerék na­gyobb léptékben rajzolt keresztmetszete látható. A találmány tárgya (c) vas- vagy acél­abronccsal kiképezett, tetszés szerint kül-30 lőzött könnyű szerkezetű kerék, melynek (g), lapos tárcsaszerű agya a pneumatik (f) kerékagyára csavarokkal erősíthető. A (c) kerékkoszorú tömörgumi-abronccsal is ellátható. A biztosító kerék a pneumati-35 kus kerék bármelyik oldalára felszerel­hető, ha az agyat és küllőket megfelelőleg alakítjuk és a felerősítést valamely meg­felelő, de különben tetszésszerinti módon megoldjuk. Megoldhatjuk úgyis a felada­tot, hogy a biztosítókerék (c) koszorúját 40 küllők és agynélkül a pneumatikus ke­rékkel egydarabból készítjük. A biztosító­kerék külső átmérője 6—12 cm-el kisebb, mint a pneumatikus szerelvény legna­gyobb átmérője, ennek következtében ren- 45 des viszonyok között nem érintkezik az út­testtel és csak akkor jut szerephez mikor a pneumatik kilyukad és lelohad. Ez eset­ben a biztosítókerék eléri a talajt és át­veszi a pneumatik helyettesítését, amely 50 viszont szabadon fut és így megkimélő­dik a további rongálódástól. Ez a szerepcsere természetesen az autó járásán megérzik, de a jármű továbbha­ladása még a legnagyobb sebesség esetén 55 is zavartalan és tökéletes biztonságos lesz. Nem történhetik meg, hogy az autó kor­mányzása b i zon y t al anná válik, mert a kocsi a kormánynak nem engedelmeske­dik, épúgy az autó oldalt billenése vagy 60 felborulása ki van zárva. A jármű a pneumatik kijavítása nélkül a biztosító­kerékkel, jó úton 50—60 km-es sebességgel haladhat tovább. Mindezen előnyök a találmánynak 80 65 km-es sebesség mellett szándékosan elő­idézett gumidefektusainál beigazolódtak. A mellékelt rajzion (a) a pneumatikot. (b) a pneumatikus kerékkoszorút, (e) a biztosítókerék koszorúját, (d) ennek kül- 70 lőit, (e) a küllők merevítését, i(f) a pneu­matikus kerék tokszerű agyát jelzi. Szabadalmi igények: 1. Biztonsági kerék autódefektusoknál előálló szerencsétlenségek kikerülésére, 75 azzal jellemezve, hogy a pneumatikus

Next

/
Thumbnails
Contents