102991. lajstromszámú szabadalom • Villamos kézi olló

Megjelent 1931. évi jxilius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JBMgn SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102991. SZÁM. — XVI/a. OSZTÁLY. Villamos kézi olló. HooglancL Emil magánzó Köln. A bejelentés napja 1930. évi október hó 9-ike. A találmány villamos kézi olló, a tokra erősített alsókéssel és lengő felsőkés­sel. A találmány szerinti olló különösen kelmék vágására alkalmas, használható 5 azonban mindenféle más anyag, pl. linó­leum, bőr, bádog stb. vágására is. Az is­mert villamos kézi ollóknál a lengőkés le­hető lassú mozgására fektetik a fősúlyt. Ha a hajtás mótor révén történik, akkor a 10 mótor és a kés közé lassító áttételt iktat­nak. Ha a hajtás közvetlenül váltóáram útján, fegyverzetét magához rántó mág­nes révén történik, úgy alacsony periódus­szám szükségeltetik. Ezek az ollók hosz-15 szú, lassan egymás után következő vágá­sokkal vágnak, tehát sírna görbék vágá­sára nem alkalmasak. Ezzel szemben a találmány azon a gon­dolaton alapszik, hogy az olló egyes vágá-20 sait lehetőleg röviddé teszi és hogy azok lehetőleg gyorsan következzenek egymás­után. A találmány szerinti ollónál a vágás pontszerű, gyorsan egymásután következő vágásokból tevődik össze. Az ekkor kelet-25 kező erős rezgést a készüléket fogó kéz­től azáltal tartjuk távol, hogy a rezgő rész a rezgésmentes részhez képest rugal­masan, gumipárnák, rúgók és máseffélék közbeiktatásával van elrendezve. Ha lengő 30 fegyverzet van, akkor a rezgő rósz a rez­gésmentes résszel csak a fegyverzet for­gáspontjában van szilárdan összekötve. A kézi vezetés további megkönnyítése céljá­ból a rezgésmentes és a rezgő rész tömegei 85 lehetőleg ki vannak egymáshoz képest egyenlítve. A felső kés nagyon gyors mozgása az alsó kés felé különböző módon érhető el. Normális periódusszámú váltóárammal 40 való közvetlen hajtásnál, mágnes útján, a fegyverzetet a mágnes váltakozva vonzza, viszont egy rugó eltaszítja úgy, hogy a fegyverzet a váltóáram periódus számá­ban leng. Egyenáram használata esetén hasonló hatás elérésére megszakítót ikta- 45 tünk be. Ha a fegyverzet forgáspont körül leng, akkor a felső kés közvetlenül a fegy­verzeten van rögzítve és pedig előnyösen csuklósan úgy, hogyha a fegyverzet, len­gés közben a függélyes síktól ki is for- 50 dúlna, a kés ettől függetlenül állandóan függélyesen vezetődik. Ha a fegyverzet tengelye irányában leng, akkor egyik vé­gével a lenghetően ágyazott felső késsel van csuklós összeköttetésben, míg másik 55 vége egy visszalökő rugóra támaszkodik. Mindkét esetben a rugó feszültsége és ez­zel a fegyverzet lökete állítócsavarral be­állítható. Motorhajtásnál a felső kés gyors lemgését azzal érjük el, hogy a mótor- 60 tengelyen, áttétel közbeiktatása nélkül, bütykös tengely van több bütyökkel elren­dezve, amelyek a forgáspont körül lengő felsőkést rugóhatás ellenében az alsó kés felé lengőmozgásba hozzák. 65 A rajzon a találmány egy foganatosítási alakja van példaképen feltüntetve. Az 1. ábra elektromágnessel hajtott kelme­vágó olló oldalnézete. A 2. ábra a hozzátartozó felülnézet. A 70 3. ábra hátsónézet nyitott tokkal. A 4. ábra oldalnézet eltávolított alsókés­sel. Az 5. ábra a felsőkés nézete. A 6. ábra ugyané kés oldalnézete. A 75 7. ábra bádog vágására alkalmas hasonló olló oldalnézete és részben hosszmet­szete. A 8. ábra oly elektromágneses olló oldal­nézete és részben hosszmetszete, amelynél 80

Next

/
Thumbnails
Contents