102986. lajstromszámú szabadalom • Fűtőtest központi fűtésekhez

Megjelent 1931. évi jxi lius hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRŐSiö SZABADALMI LEÍRÁS 102986. SZÁM. — 11/b. OSZTÁLY. Fűtőtest központi fűtésekhez. Domonkos István oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1930. évi junius hó 27-ike. A találmány központi fűtésekhez való fűtőtestekre, elsősorban pedig oly fűtőtes­tekre vonatkozik, amelyeknél az egyes csoportokat alkotó fűtőtestelemek fém-5 lemezből vannak sajtolva. A fűtőtestek gyártása eddigelé akként történt, hogy minden egyes fűtőtestele­met, valamint az egy-egy elem össze­kötésére való szerelvényeket külön-külön, 10 tömeggyártásszerűen állították elő. A fűtőtest összeállítása pedig (a helyszínén) csupán lépésről-lépésre, egy-egy újabb elemnek az előbbihez való szerelésével történt. Az elemek egymáshoz való erősí-15 tése tehát (az elem felső és alsó megerő­sítési helyét számbavéve) kétszeraimyi, önmagában is befejezett szerelési lépést igényelt, mint amennyi az elemek száma volt. 20 Az előállítás és szerelés eddigi módja tehát az egységes gyártás minden előnyé­vel rendelkezett ugyan és nyílván erre való tekintettel alkalmazták is állandóan az eddigi összeállítási módot. 25 A felfokozott gyakorlati követelmények (tökéletes összeköttetés, pontos tömítés stb.) folytán azonban ez a szerelési mód igen költségesnek és bonyolultnak mutat­kozik. Főleg, ha egy közbenső összeköti e-30 tés esetleges törési vagy tömítési hibája állt elő, az összeállított fűtőtestet elemen­ként kellett a hibás összeköttetésig szét­bontani és újra összeszerelni. Hogy ez költséges és időt rabló mód, az könnyen 85 belátható, ha meggondoljuk, hogy az ösz­szeköttetésre való szerelvény 1. egy, az elem belsejében elhelyezett és az elfor­dulás megakadályozását célzó fület hordó, belső felületén csavarmenete® „agy"-ból; 0 2. a két szomszédos elem összefogására alkalmas, külső palástján jobb, illetve balmenetet hordó és ily módon az agyba csavart öntöttvas-csodarabból, 3. az ezt körülvevő, távolságtartó gyűrűből és 4. a tömítőgyűrűkből állott. 45 A 2. alatti csődarab becsavarása is meglehetősen körülményes, külön kikép­zéseket (belső hosszanti bordákat) és kü­lön szerszámokat igényelt. Ezen bonyo­lult, időt rabló és költséges szerelési mód 50 hátránya a szerelvények gyártásának egységességében rejlő előnyt lényegesen felülmúlja. Mindezen hátrányokat, a találmány sze­rint, lényegében véve úgy küszöböljük 55 ki, hogy a fűtőtestelemek összeköttetésére az elemeken egységesen keresztülmenő, a tápvezetékkel, továbbá a fűtő testelemek belsejével közlekedő, egy darabból álló, tehát közös csövet alkalmazunk, amelyre 60 a szerelés alkalmával a fűtőtestelemeket egyszerűen, egymás után felfűzzük és azokat célszerűen a közös cső végére csa­vart, belső homlokoldalaikkal a fűtőtest legszélső elemeinek külső falfelületéhez 65 szoruló hollandi csavaranyák segélyével szorítjuk össze. Hogy ezen összeszorítás alkalmával a fűtőtestelemek esetleges de­formációját biztosan elkerüljük, a fűtő­testelemeknek összenyomás elleni mere- 70 vítést adunk, vagyis azokat pl. az igény­bevett részek kellő méretezése, vagy ma­gában véve ismeretes merevítő alakítás révén, legcélszerűbben azonban az alább ismertetendő, mindegyik fűtőtestelem bel- 75 sejében elhelyezett merevítőbetétek segé­lyével biztosítjuk. A találmány szerinti szerkezet folytán két szomszédos elem távolságtartó gyűrű nélkül, egymáson fekszik fel. 80

Next

/
Thumbnails
Contents