102984. lajstromszámú szabadalom • Berendezés izzasztó fürdő készítésére

Megjelent 1931. évi jxilius hó 15-én. MAO TAR KIRÍLTI J|||g|| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102984. SZÁM. — XXI/a. OSZTÁLY. Berendezés izzasztó fürdő készítésére. Diena Jacopo magánzó Pár is. A bejelentés napja 1930. évi május hó 15-ike. Belgiumi elsőbbsége 1929. évi május hó 18-ika. Az izzasztó fürdők eddig egyszerű gőz­vagy forró légfürdők alakjában készültek. A gőzfürdők jótékony hatása annyira is­meretes, hogy ennek taglalása céltalan 5 volna. Azonban az eddigi egyszerű gőz — valamint forrólégfürdők több tekintetben hátrányosak. A találmány már most berendezés für­dőknek készítésére száraz, túlhevített gőz 10 segélyével. A száraz, túlhevített gőzzel előidézett hatás sokkal kedvezőbb és a forró légfürdő viszonylag magas hőfoka által nyújtott előnyt összeköti a gőzfürdő nedvességével, 15 mimellett a hőfok lényegesen magasabb a rendes gőzfürdők hőfokánál, anélkül azonban, hogy e magas hőfok bármily te­kintetben kellemetlenné válnék, ami a túlhevített gőz latens nedvességének tu-20 lajdonítandó. A száraz, túlhevített gőz rendkívül ma­gas hőfoka (kb. 300° C) csíramentessé teszi az elgőzölögtetett vizet és ugyané hatást fejti ki a készülék alkatrészeire is 25 úgy, hogy az összes bacillusok és más be­tegséget okozó csírák elpusztulnak. A találmány jellemzője az, hogy közön­séges gőzt, amelyet pl. közönséges főző­edényben való főzés által kapunk, a kon-30 taktusrendszer szerint nagy mértékben túlhevítünk. A találmány lényegében egy gőzfejlesztőből áll, mely egy vagy több, gőztúlhevítőkészülékkel van felszerelve. A rajzon az 35 1. ábra a víz forralására és a gőz túl­hevítésére való készülék függélyes hossz­metszete. A 2. ábra az 1. ábrához tartozó felülné­zet. A 3. ábra a fürdő személyt körülvevő bur- 4Q kolat vízszintes harántmetszete. A 4. ábra részletrajz és az 5. ábra a gőz útjának sémája. A készülék a (3) aljzatra erősített (2) lábakon nyugvó (1) víztartályból áll, mely 45 aljzat a (4) fűtőkészüléket tartalmazza. A víztartályt a súrlódással ráhelyezett (5) fedéllel zárjuk el úgy, hogy az előállított gőz nem távozhat. A víztartály fenekén a (6) eső van, amely a tetszésszerinti 50 számú (7, 8, 9) gőzelvezető csöveket a víz­zel való érintkezéstől védi. E csövek mind­egyike a rajzon fel nem tüntetett elzáró­szervvel szerelhető fel. Ez a berendezés a kiömlő gőz hőfokának szabályozására 55 való, amint azt a későbbiekben ismertet­jük. A (7, 8, 9) gőzelvezetőcsövek áthatol­nak a víztartály fenekén, amelyben tömí­tően vannak megerősítve. A (7) cső víz­szintes (10) ága egyenes irányban előre- 60 halad a tartály fenék mentén (2. ábra) és a (4) fűtőkészülék hevíti. A (8) és (9) csö­vek ágai ellenben egy-egy vízszintes (11) hurkot alkotnak a víztartály feneke alatt. Mindhárom csövet (12)-nél felfelé hajlít- 65 juk és e csőrészek az (5) fedél felett a víz­tartályra borított (13) csőbe torkolnak. A csövek vége (15)-el van jelölve. A víztartály belsejében (13') tartógyű­rűk vannak a (14) reagensüvegek számára. 70 A (13') gyűrűk pl. a (6) csőre erősíthetők. E reagensüvegeséket megtöltjük az elgő­zölögtetendő orvosságokkal és vízfürdőben vagy csak gőzfürdőben vagy mindkettőben hevítjük. 75 A készülék működési módja a követ­kező: A (4) hőforrás által az (1) tartályban

Next

/
Thumbnails
Contents