102929. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tetőfedő cserepek gyártására

Megjelent 1931. évi jú l ius hó 1^ -én . MA0YAK KIRÍLYI SZABADALMI BIRÓSÍ® SZABADALMI LEÍRÁS 103939. SZÁM. — XVII/c. OSZTÁLY. Eljárás tetőfedő cserepek gyártására. Kirchner József gépészmérnök Tatatóváros. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 30-ika. Szalagsajtóval előállított, tetőfedő cse­repek, tudvalevőleg rendszerint úgy ké­szülnek, hogy a sajtó szájnyílásán kilépő agyagszalagról, miközben az a görgő-5 ágyion előrehalad, a cserép hosszának megfelelő darabokat levágunk s ezeket egy-egy szárító rámára helyezve kezeljük itovább. A cserépalakzatoknak ez az egyenkénti 10 kezelése körülményes és költséges, nagy kiszolgáló személyzetet, sok szárítódesz­kát és nagy szárító teret igényel. A találmány szerinti eljárással a gyár­tás lényegesen gazdaságosabbá tehető, 15 amennyiben a szalagsajtóból két vagy több egymásfölötti, vízszintes tengelyű szájnyíláson több agyagszalagot egyetlen görgőágyra vezetünk és az agyagszala­gok összeragadásának meggátlására ezek 20 közié közvetlen a kilépő nyílások előtt, vé­kony por- vagy folyadékréteget viszünk be, azután pedig az egymáson felfekvő szalagokat, illetve az ezekről levágott ese­répalakzatokat együttesen tovább keael-25 jük az összes nyerstermelési és égetési fo­lyamatok során; nevezetesen együtt tör­ténik a vezetés, a szétvágás, a leszedés, a szállítás, a szárítás és az összes átraká­sok, azután pedig az égetésnél ugyain-30 csak együttesen kezeljük s így könnyeb­ben lesz végezhető a kiszállítás, berakás és a kihordás. Amennyiben a tapadást gátló anyag fo­lyadék, pl. olaj, akkor azt az agyagszala-35 gok közé, ott, ahol ezek még nem érnek össze, oldalról bevezetett, likacsokkal el­látott csövön keresztül permetezzük be, ha azonban poralakú, pl. szénpor, tégla­liszt vagy finom homok az alkalmazandó szigetelő anyag, akkor ezt célszerűen, ol- 40 dalról fúvatjuk be vagy más alkalmas módon oszlatjuk szét. Olaj vagy szénpor, vagy általában éghető anyag alkalmazásának még az a további előnye, hogy cserepek égeté- 45 sénél elég és kalóriáját leadva tüzelő­anyagmegtakarítást is lehetővé tesz; vi­szont ennek beszerzése, tekintve, hogy a legsilányabb hulladékanyagot használ­hatjuk fel, alig kerül valamibe. 50 A munkabéreken elért megtakarítás mellett még tekintetbe jön, hogy a hajtó­erőszükséglet nem a fokozott termelés arányában nő, hanem aránylag sokkal ki­sebb lesz; igen lényeges továbbá, hogy az 55 egymáson fekvő cserepek száma szerint megfelelően kisebb lesz a szükségelt ezá­rítórámák száma ós jobban kihasznál­ható a szárítótér. Már két agyagszalag egyidejű és együt- 60 tes feldolgozásánál is 100%-os többterme­lést és megfelelő megtakarításokat érünk el. Az eljárással természetesen akár hor­nyolt, akár horonynélküli cserepek ké- 65 szíthetők. Szabadalmi igények: 1. Eljárás tetőfedő cserepek gyártására, melyre jellemző, hogy a szalagsajtó­ból két vagy több egymásfölötti, víz- 70 szintes tengelyű nyíláson kivezetett agyagszalagok közé, az összetapadást gátló, vékony por- vagy folyadékréte­get helyezünk el, mire az egymáson felfekvő szalagokat, illetve az ezekről 75

Next

/
Thumbnails
Contents