102918. lajstromszámú szabadalom • Elektromos világító cső egy vagy több izzó elektrodával

Megjelent 1931. évi .július hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADAlin RTHrtsAS SZABADALMI LEÍRÁS 102918. SZÁM, — VH/h. OSZTÁLY. Elektromos világító cső egy vagy több izzó elektródával. Pateiit-TreubaacKGeseUschaft tur elefetrische GUvhlampen ni. b. U. cég Berlin. Pótszabadatom a 96429. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1930. évi február hó 25-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi augusztus hó 30-ika. A 98429. számú törzsszabadalom tárgya elektromos világítócső egy vagy több izzó­elektródával, melynél mindegyik izzó­elektródát a kisülési pálya felé zárt, az 5 izzóelektródával együtt a csőfeszültségre kapcsolt, a szokásos kereskedelmi fémek­ből, különösen nikkelből való hüvely zár körül, melynek a maga részéről külső ol­dalán .elektronokat emittáló anyagokból 10 való bevonata van. Az elektróda ezen ki­képzése folytán a világítócsövet viszony­lag nagy, több ampernyi áramerősséggel tarthatjuk üzemben és ennek folytán nagy fajlagos fényerősséget érhetünk el. A 15 törzsszabadalomban ismertetett kiképzésű elektródákkal azonban az áramerősséget nem fokozhatjuk tetszőlegesen. Már ak­kor, ha az áramerősség több, mint 10 am­pere, a minden egyes izzóelektródát be-20 záró fényhüvely olyannyira felhevülhet, hogy a reája felvitt vékony oxidréteg el­gőzölög és a burkoló hüvely megolvad. Ennek megakadályozására a fémhüvely felületét jelentékenyen növelni kellene, 25 ami azonban, igen bonyolult alakú elektró­dákhoz és a világítócső elektródaedényei­nek nem kívánatos növeléséhez vezetne. A világítócsőnek rendkívül nagy áram­erősségekkel való üzeme azonban még 30 akkor sem volna lehetséges, ha az elektró­dát burkoló hüvely felületének igen nagy méreteket adnánk, mert ebben az esetben a burkoló hüvely egyenetlen melegedését nem lehetne elkerülni, a kisülés többé 85 vagy kevésbbé pontszerűen indulna meg és ez mégis a burkolóhüvely elpusztulásá­hoz vezetne. A találmány célja a törzsszabadalom­ban védett világítócsöveknek oly további kiképzése, mely az izzóelektródából és az 40 ezt burkoló hüvelyből álló elektródatestek méreteinek növelése nélkül a csőnek je­lentékenyen nagyobb áramerősségekkel való biztos üzemét teszi lehetővé, ahol is az áramerősség nem csak 10 amp., hanem 45 több, mint 100 amp. is lehet. E célból a találmány értelmében olyan áramvezető­hüvelyt alkalmazunk, mely magas hő­fokon olvadó fémeknek és nagy emisszió­képességű, nem fémes, különösen oxidikus 50 anyagoknak zsugorított keverékéből áll, mely hüvelynek a kisütő pálya felé irá­nyított, hasonlóképpen áramvezető záró­fenekéhez a hüvely belsejében elrendezett, a cső üzemárama által átfolyt izzóelek- 55 tróda csatlakozik. Az igen kis áramerősségekkel üzemben tartandó, izzólámpaalakú elektroncsövek­nél, különösen a rádiócélokra használt erő­sítő csöveknél és egyenirányítóknál már 60 ismeretes ugyan az izzóelektródának nik­kelből és elektrónokat emittáló anyagok­ból való, zsugorított hüvely belsejében tör­ténő elrendezése. Ilyen csöveknél azonban a burkoló hüvely nincs az ionok erős üt- 65 közésének kitéve, ami nagyfokú felmele­gedést okozna, mert a csőnek nincs vilá­gítóvá teendő gáztöltése, hanem a csőben nagyfokú vákuum van. Ezenkívül az is­mert csöveknek a hüvelyben ágyazott 70 izzóelektródáját üzem közben idegen áramforrás hevíti, míg azt a találmány értelmében maga az üzemáram izzítja. A találmány szerinti világítócsőnél alkal­mazott burkoló hüvely az ionok ütközése 75 és az izzóelektróda hője folytán létrejövő

Next

/
Thumbnails
Contents