102898. lajstromszámú szabadalom • Ásványolajfinomító kazán és eljárás annak előállítására

Megjelent 1-931. évi jnlius hó 1-én. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102899. SZÁM. — VIIT/a. OSZTÁLY. Stabil és szállítható ház, hozzávaló szerkezeti anyag és eljárás előállítására. Weil Lipót műépítész Budapest. A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 11-ike. A találmány stabil és összerakható, azaz szállítható házra vonatkozik, mely­nek üreges falai, valamint tetőszerke­zete, célszerűen, a találmány szerinti el-5 járás útján készült, szegezhető, fúrható, faragható anyagból való műkő-elemekből épül fel. Szállítható ház építése esetén a műkő-elemeket kapcsoló szervekkel fog­juk össze. 10 A ház falait két végükön nyitott üregű hasábelemek egymás fölé helyezett sorai alkotják. A hasábéiemek vagy háromol­dalú, vagy két ilyennek megduplázásából kiadódó négyoldalú, romboid-keresztmet-15 szetű hasábok. A háromoldalú hasábelemek kétféle­képpen rakhatók össze. Az egyik megol­dásnál az egyes sorok szomszédos hasáb­elemei egy-egy élükkel érintkeznek és az 20 ezekkel szemben fekvő élek térközét az érintkező élek határolta oldalakkal pár­huzamos műkőlapok töltik ki. Az egy­másfeletti hasábsorokban a hasábel Ginek­nek szabadon álló és lapok útján összekö-25 tendő élei, váltakozva, a fal ellentétes ol­dalaira eisnek. Ezáltal harántirányban is merevített, üreges falat kapunk, melyen a közvetlenül egymás felett fekvő sorok­ban a rések eltolt helyzetűek. 30 A másik megoldásnál két-két egy-egy él mentén érintkező hasábelem közé egy­egy 180°-kal elfordított hasábot illesz­tünk. Végül a romboid-keresztmetszetű hasábelemeket, egy-egy korrespondeáló 35 lapjukkal, egyszerűen egymás mellé illesztjük. Az ily módon összerakott fal, pillérek nélkül is, önmagában elegendő szilárd­ságú, miért is csupán a nagyobb terhe­lések helyein alkalmazunk pilléreket. 40 Ezeket, a találmány szerint, háromol­dalú- vagy romboid-keresztmetszetű ha­sábok soraiba iktatott, egymásra rakott, két végükön nyitott üregű, négyzet-ke­resztmetszetű hasábelemekből építjük fel. 45 A hasábüregekbe' keresztmetszetiben lte­reszitalakú, tetszőleges anyagú betéteket helyezünk, melyeknek feneke a pillér ke­resztmetszetével egyezik. A ház tetőszerkezete ugyancsak műkő- 50 bői készült, vasbetétmentes tartóelemek­ből áll. A célszerűen Polonceau-tartók alakjában egymáshoz csatlakozó tetőtar­tók három-, illetőleg sokszögalakúak. A találmány szerinti ház födémszerke- 55 zete serpenyőalakú műkőelemeikből áll, melyeket célszerűen valamely hőszigetelő­anyaggal, pl. salakkal, homokkal töltünk meg, miáltal kettős borítás nélkül is jól szigetelő födémet kapunk. A serpenyők go oldalpeiremei, megfelelő vastagon mére­tezve, egyszersmind, élére állított geren­dát is alkotnak, mely gerendák körülbe­lül 50—50 cm távolságban lévén egymás­tól, jó áthidalást alkotnak a Polonceau- 65 tartók, illetve ez utóbbiak és a fal között. Az így kapott födémszerkezet oly nagy szilárdságú, hogy járható padlások szá­mára is (alkalmas. A tető héjazása céljából ugyancsak mű- 70 kőből készült hullámlemezeket alkalma­zunk, melyeket a Polonceau-szerkezet tá­masztó szelemenjeire erősítünk. A hul­lámlemezeknek egy vagy többrétegű jutaszövft-betétje van. A találmány sze- 75 rinti héjazás aránylag könnyű és igen ellenálló. A találmány végül a stabil vagy össze-

Next

/
Thumbnails
Contents