102873. lajstromszámú szabadalom • Búza- és gabonahámozó gép

Megjelent 1931. évi . jun in s hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102873. SZÁM. — X/i. OSZTÁLY. Búza- és gabonahámozó gép. Ifj. Oszter Miklós főmolnár Pestszentlőrinci. A bejelentés napja 1930. évi április hó 12-ike. A búza- és gabonahámozógép a kondo­nálás vagy egyszerű nedvesítés útján megpuhul és a lisztes magtól elvált héjat eltávolítja, anélkül, hogy a szemet törné. 5 Az ebből származó előny az őrlés bonyo­lultságának a megszűnése, továbbá nagy­mérvű szín- és minőségjavulás. A talál­mány lényege egy tömörszövésű vékony­szálú rézsodronykefe-henger, mely az ál-10 lítható gép tengelyhez erősítve, forog, egy alkotó ' irányú hornyokkal és szál­lítócsatomákkal ellátott két fél hen­ger burkolatban. A rovátkákban elhelyez­kedő szem csak jóval kisebb sebességgel 15 követi a kefehenger mozgását, úgy, hogy a nagy kerületi sebességgel forgó kefe a szem héját lecsiszolja. A felső hengerben elhelyezett szállító csatornák a szemet fo­kozatosan eltávolítják a gépből. 20 A szabadalmi rajz ábrái: I. Előlnózet metszetben; II. Oldalnézet A—B metszetben; III. Alsó félhenger felülnézete; IV. Felső félhenger belső felületének 25 nézete A géptengelyre (a) egy sűrűn kötött vékonysizálú rézsodronykefehenger (b) há­rom vaskoszorú (c) által van felékelve. A géptengely csavarorsókkal (d) függő-80 leges irányban emelhető és sülyeszthető csapágyakban forog (e). A kefehengert egy alsó (f) ós egy felső (g) félhenger vas­burkolat veszi körül, melyek közötti hé­zag arra való, hogy a felső hengerburko-35 lat az oldalesavarok (h) által utánállít­ható legyen. Az alsó félhenger egész, a felső félhen­ger fél belső felülete a szem vastagságá­nak megfelelő szélességű alkotó irányú félgömbölyü az (i) lefolyó nyílásig ter- 40 jedő hornyokkal van ellátva, a felső fél­henger másik fele ferde csatornákkal van ellátva a szemnek a gépből való elszállí­tására. A szem (j) befolyó nyíláson és a felső 45 fél hengeren keresztül a kefe forgásának irányával az alsó félhenger hornyaiba ke­rül, miáltal a szem a kefe nagy kerületi sebességénél jóval kisebb sebességgel ha­lad egyik horonyból a másikba, mindig 50 más és más oldalát fordítva a kefe falé, míg a héj le nem válik a lisztes magtól. A szem annyiszor kerüli meg a kefe kerü­letét, míg az utolsó szállító csatornába, nem jut, ahonnan a lefolyó nyíláson ke- 55 resztül hójától megfosztva hagyja el a gépet. A felső félhenger hosszában szetlelőnyí­lás (k) van, melyen keresztül léghuzam kiviszi a szemről levált héjrészeket. go Szabadalmi igény: Búza- és gabonahámozógép, jellemezve egy belső felületén alkotó irányban fél­gömbölyűen hornyolt alsó félhenger és egy alkotó irányban félgömbölyűen 65 hornyolt és a szállító csatornákkal el­látott függőlegesein állítható félhenger belsejében forgó hengeralakú ós füg­gőleges irányban állítható géptengely­hez szilárdan rögzített rézsodrony- 70 kefével. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents