102856. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás kisütőcsőnek késleltetett bekapcsolására

Megjelent 1931, évi június Itó 15'éw. .AGYAR KIRÁLYI ^||FJJ|||| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1028Ö6. SZÁM. VIL'll. OSZTÁLY. Kapcsolás kisütőcsőnek késleltetett bekapcsolására. IV. V. Philips' Gloeilampenfabrieken Eindhoven. A bejelentés napja 1930. évi január hó 22-ike. Hollandiai elsőbbsége 1929 évi november hó 27-ike. A találmány kisütőcső, különösen pozitív oszlopfénnyel dolgozó izzókatódás kisütő­cső késleltetett bekapcsolására való kap­csolás. 5 A jelzett fajtájú kisütőcsöveknél kívá­natos, hogy az üzemi áramot valamivel a fűtőáram után kapcsoljuk be, ezenkívül pedig a bekapcsoláshoz szükséges feszült­ség általában nagyobb azon feszültségnél, 10 mely szükséges a kisütőcső üzembentartá­sára, ha ezen cső egyszer már gyújtott. A találmány értelmében a cső bekapcso­lása a szükséges időzítéssel igen egyszerű módon történhet, még pedig azáltal, hogy 15 a cső gyújtó vezetékébe késleltetett relaist kapcsolunk be és ezt úgy állítjuk be, hogy a relais annál a feszültségnél, melyre a kisütőcsövet rendesen kapcsoljuk, mű­ködni kezd, azonban leszakad, ha a fe-20 szültség észlelhetően ezen érték alá süly­lyed. A relais tehát a cső üzembehelyezésére való, a cső gyújtása után pedig az üzem­feszültség annyira lesüllyed, hogy a relais 25 leszakad és a gyújtóberendezés önműkö­dően üzemenkívül helyeztetik, úgy hogy üzemközben ebben a gyujtóberendezésben veszteségek nem lépnek fel. Általában a hálózat számára való csatia-30 koztató kapcsok és a cső anódái közé fojtó­csévét kapcsolunk. Ekkor a késleltetett relais a katódához és az egyik anódához vezető vezetékekhez előnyösen párhuza­mosan kapcsoljuk és az áramot az anódá-35 hoz vezető vezetékkel a fojtócséve és az anóda között kötjük össze. Miután ezen kapcsolásnál közvetlenül a cső gyújtása után a fojtócsévében lényeges feszültség­veszteség lép fel, a relais kapcsolt feszült­ség szintén annyira csökken, hogy a relais 40 leszakad. Igen egyszerű egészet kapunk, ha a re­laisvel sorba nagyfeszültségű transzformá­tor primértekercselését iktatjuk be, ennek szekundértekercselését pedig a kisütőcső 45 gyújtását megindító elektródával kötjük össze. A relais bekapcsolása alkalmával a primértekercselésben áramlökés jön létre, Úgy hogy a szekundértekercselés végei kö­zött igen nagy feszültségkülönbség lép fel 50 és a kisütőcső bekapcsoltatik. Transzfor­mátor helyett megszakítóval felszerelt in­dukciós csévét is használhatunk, mikor is a gyújtás a primőráramnak egymást gyorsan követő megszakításai által még 55 nagyobb biztonsággal megy végbe. A kapcsolásba relaisül előnyösen köd­fényű kisüléssel dolgozó oly kisütőcsövet iktatunk ki, melyben a kapcsolást az elek­tródáknak a kisülés átmenete alkalmával 60 fellépő hőmérsékletváltozás folytán beálló alakváltozása végzi. Ha a kisütőcső egyszer már gyújtott, úgy meg kell akadályozni azt, hogy azok­ban a pillanatokban, amelyekben a katóda 65 a relaisvel összekötött anódához képest po­zitív, a relaist áram járja át. Ezt oly re­lais segélyével érhetjük el, amelyben az egyik vagy mindkét elektródát két fém­elem hordja és amelyben az elektródák 70 úgy vannak kivitelezve, hogy az áram­átmenetet az egyik irányban teljesen vagy közel tejjesen elkerüljük. Ekkor azelek­tródahordozők egyikét és esetleg az elek­tródának magának egy részét előnyösen 75 szigetelő burkolattal, pl. csillámból való burkolattal látjuk el. Ámbár a kapcsolás alkalmazható kisütő-

Next

/
Thumbnails
Contents