102855. lajstromszámú szabadalom • Gép, huzalnak egy csévéről egy másik csévére való tekercselésére

Megjelent 1981. évi jnnius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jfiggK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102855. SZÁM. VII/ll. OSZTÁLY. Gép, huzalnak egy csévéről egy másik csévére való tekercselésére. N. V. Philips' Gloeilampenfalbriekeii Eindhoven. A bejelentés napja 1929. évi december hó 31-ike. Hollandiai elsőbbsége 1929. évi február hó 20-ika. Ha huzalt egy csévéről a másik csévére tekercselni kívánunk, a legtöbb esetben a csévék egyikét, pl. a feltekercselendő csé­vét egyenletes sebességgel hajtjuk. Ha ek-5 kor a lefejtendő csévét kényszerhajtás ré­vén kívánjuk forgatni, úgy nehezen ér­hető el az, hogy a feszültség a huzalban állandó maradjon. Ha nem ez az eset, úgy nagymértékben meg van annak a lehető-10 sége, hogy a huzal szakad. A találmány szerinti gépben, amelynél a lefejtendő csévét kényszerűen hajtjuk, a hajtási sebességet a lefejtett és a felteker­cselt huzalhossznak időegységenkénti kü-15 lönhsége szabályozza. Ezen berendezés ál­tal elérjük, hogy a huzal feszültsége kis eltérésekkel állandó érték körül ingado­zik, úgy hogy huzalszakadás úgyszólván egyáltalában nem fog adódni. 20 A találmány egyik íoganatosítási alakja értelmében a huzalt emelőre erősített ko­rongon át vezetjük, mimellett a készlet­cséve sebességót ezen emelő mozgása sza­bályozza. Ezen emelő szervámotorral mű-25 ködhet együtt, mely dörzsgörgőhöz van kapcsolva, mely utóbbi két dörzstárcsa kö­zött mozgásátvitelt létesít. A rajzon a találmány íoganatosítási pél­dája látható. Az 80 1- ábra a tekercselőgép részben metszett oldalnézete, a 2. ábra pedig ezen gép felülnézete. Az 1. ábrán a feltekercselő csévét (10) jelöli, mely csévére a huzalt (11) lefejtő-35 csévéről tekercseljük. A (12) huzalt (13) korongon vezetjük át, mely (14) rúdra van erősítve. Ezen rúd helyzetét a lefejtett és a feltekercselt huzalhossznak időegysé­genkénti különbsége határozza meg. A csé­vék között lévő huzal hosszának változása 40 esetén megváltozik a (17) pont körül lengő (16) emelő helyzete, mely a (19) pont kö­rül lengő (18) emelővel közöl mozgást. Ezen (18) emelő (20) rúd útján (21) szervó­motorhoz van kapcsolva. Ezen szervomotor 45. (22) hengerből áll, melyben (23) dugattyú mozoghat. Ezen dugattyúban (24) tolattyű mozog. A szervomotort nyomással rendel­kező olaj tartja üzemben, mely olajat a (22) henger (25) nyílásán át vezetjük be 50 és mely a (24) tolattyú és a (23) dugattyú közötti, gyűrűalakú (27) térbe áramol. Ha a (20) emelő a (24) tolattyút jobbra moz­gatja, a (28) nyílást a (24) tolattyú karima­alakú része többé nem fedi, úgy hogy az 55. olaj a (30) csatornába, tehát a (31) térbe fog belépni. Ennek következménye, hogy ezen (31) térben túlnyomás létesül és a (23) dugattyú jobbra mozog mindaddig, amíg a (24) tolattyú karimája a (28) nyí- 60 lásokat ismét fedi. Ha a (24) tolattyú balra mozog, úgy túlnyomás a (32) térben fog adódni és a (23) dugattyú balra mozog. A dugattyú (33) rúd útján (34) dörzs­görgővel van összekötve, mely állandó se- 65 bességgel hajtott (35) dörzskorong és a le­fejtőcséve tengelyére erősített (36) korong között mozog. A gép működési módja a következő: A (10) feltekercselő csévét állandó sebes- 70 seggel hajtjuk. Minél több réteget tartal­maz ez a cséve, annál nagyobb lesz ezen rétegek átmérője és annál nagyobbnak kell lennie azon sebességnek, amellyel a huzalt ezen csévéhez vezetjük. A lefejtőcsévén a 75 rétegek átmérője csökken és ennek foly­tán állandó hajtási sebesség esetén az a

Next

/
Thumbnails
Contents