102836. lajstromszámú szabadalom • Távbeszélő berendezés, amelynél a hívó összeköttetések továbbkapcsolására önműködő kapcsoló készülékek vannak elrendezve

Megjelent 1931. évi jnniiis hó 15-én. MAGYAl! KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102S36. SZAM. — VII/j. OSZTÁLY. Távbeszélő berendezés, amelynél a hívó összeköttetések továbbkapcsolására önműködő kapcsoló készülékek vannak elrendezve. Standard Villamossági R.-T. cég- Újpest, mint a Standard Telephones andCables Limited londoni cég es DeakinGerald és Polinkowsky Lipa antwerpeni lakosok jogutódja. A bejelentés napja 1929. évi junius hó 4-ike. Angolországi elsőbbsége 1928. évi junius hó 13-ika. A találmány általánosságban távbe­szélő berendezésekre és különösen olyan távbeszélő berendezésekre vonatkozik, amelyeknél a hívások továbbkapcsolására 5 önműködő kapcsolókészülékek vannak el­rendezve. A találmány értelmében több választó kapcsoló, vagyis beszélgetési összekötte­tést létesítő kapcsoló számára közös ve-10 zérlő áramkör segédkapcsolóval van fel­szerelve, amely a vezérlő áramkört a használatba vett választó kapcsolóval összeköttetésbe hozhatja és ezen választó­nak a kívánt vonalvezetékre vagy a vo-15 nalvezetékek kívánt csoportjára való előremozgását is vezérelheti. A találmányt olyan rendszerű táv­beszélő berendezés kapcsán ismertetjük, amelynél a kívánt előfizető állomás sza-20 mát feljegyző és vezérlő szerkezet fel­jegyzi, mimellett ehhez a számkapcsolási fokozatoktól visszamenő áramlökések kül­detnek, amint az összeköttetés előrehalad. A mellékelt rajzokon a találmány ér-25 telmében kiképezett berendezés egy kivi­teli alakja példaképen vázlatosan van fel­tüntetve. Az 1. ábra első csoportkereső kapcsoló áramkörét szemlélteti. A 30 2. ábra tíz csoportkereső kapcsoló szá­mára közös első csoportkereső vezérlő áramkört ábrázol. A 3. ábra végkereső kapcsoló áramköre. A 4. ábra tíz végkereső kapcsoló számára 35 közös végkereső vezérlő áramkört tüntet fel. Először is a 2. ábrában feltüntetett első csoportkereső kapcsoló vezérlő áramkörei­hez tartozó mezőérintkezők elrendezését ismertetjük. A mezőérintkezők mindenik 40 rétegében 51 pontnak vagy helyzetnek megfelelő érintkezők vannak, mimellett ezek közül az első az alaphelyzet számára van fenntartva. A mezőérintkezők öt ré­tegben vannak elrendezve, amelyeken az 45 (f, g, h, i, j) kefék mozognak tova. A (h) és (i) rétegben az első tíz helyzethez tar­tozó tíz érintkező azon tíz első csoportke­reső kapcsolóval áll huzalösszeköttetésben, amelyeket a vezérlő áramkör vezérel. Az 50 említett két rétegben a többi negyven helyzet nincsen felhasználva. A 11—50. helyzetek a visszafelé küldött áramlöké­sek révén való vezérlésre szolgálnak és az (f), valamint (g) rétegben négy tizes 55 csoportra vannak osztva. A (g) rétegben a négy csoport mindenikének második és harmadik érintkezője egymással össze­kötve és földelve van. Az (f) rétegben mindenik négyes csoport negyedik érint- 60 kezője a csoportkereső kapcsolóktól ki­induló összekötő vezetékek megfelelő cso­portjának (t) megjelölési érintkezőjével huzalösszeköttetésben áll. A megjelölési huzalok keskeny érintkezési íven levő 65 (fl, f2, f3)... végérintkezőkkel vannak összekötve és attól rendező huzalok ve­zetnek a csoportkereső kapcsolókhoz. A száz kimenő összekötő vezeték, a csoport­kereső kapcsolók szabványos befogadó ké- 70 pessége, tiz különböző terjedelmű cso­portra osztható, feltéve, hogy a csoportok

Next

/
Thumbnails
Contents