102828. lajstromszámú szabadalom • Bélyegző-nyomtatógép eltolható és beállítható tömbökkel

Megjelent 1931. évi ju n ivi s hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102828. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Bélyegző-nyomtatógép eltolható és beállítható tömbökkel. Hasler A.-G., vorm. Telegraphenwerkstatte von G. Hasler Bern. A bejelentés napja 1929. évi junius hó 15-ike. Svájci elsőbbsége 1928. évi junius hó 27-ike. A találmány oly bélyegző-nyomtatógép, melynek üreges hengere és e hengerben, annak hosszirányában soronként eltol­ható és keresztirányban beállítható tömb-5 jei vannak, melyek közül mindenkor ugyanazon sornak legalább két tömbből álló csoportja kerül nyomtatásra. A ta­lálmány értelmében az egy csoporthoz tartozó tömbök egymással szemben el 10 vannak tolva és egyenként beállíthatók, mimeliett az együtt nyomandó tömbök egyidejű beállítására legalább két, a tömbsorok hosszvezetékeivel szemben helytálló bütykök valók, melyek együtte-15 sen egy tömbsor elemeit vezérlik. A rajz 1. ábrája példaként egy üreges henger­rel felszerelt bélyegzőnyamtatógépnek a találmány megértéséhez szükséges részeit 20 mutatja. A 2. ábrán az 1. ábra II—II vonala menti keresztmetszet, a 3. ábrán egy szerkezeti részlet, neveze­tesen a nyomtatótipusok keresztirányú 25 vezetése felülnézetben, a 4—9. ábrákon sematikusan egy-egy tömbcsoportosítás látható. A fekvő (1) üreges hengerben egy-egy (3) tömbsor részére a példa szerinti eset-80 ben négy pár hosszirányban haladó, la­pos, élére állított (2) vezetőrúd van elren­dezve. Több vagy kevesebb rúdpár is al­kalmazható. Az (1) üreges henger kerüle­tén (4) bélyegző lemez van, mely egy-egy 35 tömb befogadására való (5) nyílásokkal van ellátva. Az egyik végükön fejes tömbök alsó homlokfelületén egy-egy szám van. Két-két tömb ugyanazt a szá­mot viseli. E két, egy csoportot képező tömb az 1. ábrán látható kivitelnél egy- 40 mástól két tömb vastagságának megfelelő távolságban van. A tömbök közötti köz kihasználása céljából mindegyik csoport­nál e tömbök között két további egy­másra következő tömbcsoport két tömbje 45 fekszik. E szabály alól mindegyik sor utolsó csoportjai annyiban képeznek ki­vitelt, amennyiben azok tömbjei között egy másik csoportnak csak egy tömbje és egy számmal el nem látott, ú. n. vaktömb 50 van elrendezve. Az egyes tömbök szám­értékeit az 1. ábra mutatja. A tömbcsopor­tok ezen ölelkező elrendezése által a le­hetőség szerint rövid üreges hengert ka­punk. Az ugyanazon csoporthoz tartozó 55 tömböket egyidejűleg nyomtatjuk le ós azokat e célból a (4) nyomtatólemez (5) nyílásaiba együtt vezetjük be. E végett az (5) nyílások fölött az egy-egy párhoz tartozó (2) vezetőrudak között ezeken 60 megerősített a felvett esetben egy darab­ból készült (7) bütyökpár foglal helyet. Mindegyik tömb a másiktól függetlenül merőleges irányban eltolható, illetőleg beállítható. A tömböknek a (2) rudakra 6? merőleges irányban és egyidejűleg az utóbbiaknak hosszirányában való elállí­tására négy pár lapos, élére állított (8) és (9) rúd való. A (8) rudaknak alul és felül, oldalirányban a megfelelő (9) rúd felé 70 hajlított (10) felületei vannak, melyek kö­zött a tömbök fel- és lefelé mozgathatóan vannak vezetve. Mindkét (8) ós (9) rúd alul, illetve felül szintén ellátható ily fe­lületekkel. A tömbök hosszirányban való 75 eltolása végett a (8) és (9) rúdpárok vé-

Next

/
Thumbnails
Contents