102819. lajstromszámú szabadalom • Rostaszerkezet

Megjelent 1931. évi junivis hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^g^Wm SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 102819. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Rostagzerkezet. Zaymus Illés oki. gépészmérnök, ny. kir. ipari főfelügyelő Budapest. A bejelentés napja 1930. évi május hó 31 ike. Az általában használatos szalmarázók szerkezeti és működési elve az, hogy egy­más mellett elhelyezett ú. n. rázóvillák egy vagy két vízszintes tengely forgat y-5 tyúitól nyert körmozgások felső félkarén, felváltva emelik és tolják a szalmát a ha­ladás irányában, vagyis az egyik rázó­villa emeli és előre tolja a .szalmát, mi­közben a mellette levő villa az alsó fél-L0 körpályán visszafelé halad, majd az előbbi villa a felső félkörpálya végén ez, utóbbinak adja át az anyagot s ugyanak­kor a szalma alulról fölfelé irányuló lö­kést kap, ami a gabonaszemek kizárását 15 célozza. Ezen kettős ha/tást erősítik a vil­lákba helyezett vertikális szögek is, mert a szalma közé hatolva, azt lazítják és egy­úttal a villák előretoló hatását is fokoz­zák. !0 Vannak azután egy síkot tevő, viagy a továbbítás irányában megosztott rázófe­lületek is, melyek előre és fölfelé irányuló lökésekkel rázzák és továbbítják az anya­got. >5 Mindkét rendszer azonban egyaránt hiányos. Az egymás mellett mozgó rázó­villáknak az anyagra gyakorolt előrelökő hatása, ugyanis bizonytalan; a szalmaré­teg a villa felületére tapadva, csomós ma-50 rad és részben visszafelé mozgásban is kö­veti azt, mert a leírt rázófelületeiknek egy­magukban még a szögek segítségével sincs a szalmára elegendő lazító és továb­bító hatásuk. Ebből következik aztán az 55 eddigi szerkezetek hátránya, mert a dob állandóan ontja a szalmát s annak a rázó­felületeken való lassú előrehaladása foly­tán torlódás jön létre, úgy, hogy a szal­maráz ón 40—50 cm. vastag réteg keletke­zik, melyet a szomszédos villák közti leg- 40 feljebb 6—10 em-nes relatív emelkedésnek megfelelő hosszú szögek nem lazíthatnak kellően. Az alulról kapott lökésszerű rá­zás tehát az összetorlódó és kuszáitan ösz­szeálló szalmából ínég a leghosszabb szal- 45 marázón sem rázza ki teljesen a szemeket és különösen nedves, vagy nagyszaJlmájú gabonáinál és erősebb etetésnél tekinté­lyes mennyiségű szem távozik a szalmá­val mint veszteség. 50 A szálas anyagok rostájának ezen hiá­nyán akként segíthetünk, hogy az alterna­tív működtető rázó, illetőleg továbbító elemeket nem egymás mellé, hanem egy­más fölé helyezzük el. Ennek az elvnek 55 egy gyakorlati megoldása az lehet, hogy a rázó rostán képezett hosszúkás nyíláson át. ia rosta felületére merőleges, hegyes, vagy mozgás közben változó szög alatt hajló pálcák nyúlnak keresztül, melyek 60 kör vagy más, önmagába visszatérő pá­lyájú mozgást végeznek, úgy, hogy a pál­cák mozgási pályájuk felső részét a rosta fölé emelkedve az anyag mozgásának irá­nyába haladva, míg pályájuk alsó részét 65 a rosta felülete alá sülyedve teszi meg, miáltal eredeti helyzetükbe visszatérnek. A leírt rostaszerkezet egy példaiképeni megoldását az 1. ábra oldalnézetben, a 70 2. ábra elülnézetben, míg a 3. ábra felülnézetben tünteti föl. A 4. ábra a rázórosta és a pálcaráma leg­közelebbi helyzetét, ellentétben az 1. ábrá­val, míg az 75

Next

/
Thumbnails
Contents