102807. lajstromszámú szabadalom • Eljárás robbantócsappantyúk előállítására

Megjelent 1931. évi junivis hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jHgfi SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102801. SZÁM. — XlX/G. OSZTÁLY. Eljárás robbantócsappantyúk előállítására. Eschbach Wilhelm igazgató és Dr. Friederich Walter igazgató Troisdorf (Köln m.), úgyis mint Dr. Gerhard von Löbbecke troisdorfi lakos jogutódjai. A bejelentés napja 1930. évi május hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1929. évi október hó 3-ika. Robbantócsappantyúkhoz, amelyeknek töltete ólomazidból vagy ólomazid keve­rékekből áll, trinitrotolu ólból, tetranitro­metilaniliniból, pentaeritrittetranitratból 5 vagy más nitrotestekből vagy nitrátokból való alsótöltettel, eddigelé alumíniumból vagy alumíniumötvözetekből való hüve­lyeket alkalmaztak. Az ilyen csappan­tyúknál réz-, sárgaréz- és cinkhüvelyek 10 csak különös feltételek mellett jöhenek szóba, miután a csappantyúk gyakran nedves levegőnek vannak kitéve. A réz-és sárgarézcsapantyúk nedves levegőn való raktározásnál a kezelésre nézve az-15 által válnak veszélyessé, hogy a csap­pantyúk nedves szénsavnak az ólom­azidra vagy keverékeire való behatásánál belül és kívül rézazidból álló, nagyon ér­zékeny vékony réteggel vonódnak be, 20 amely a csappantyúk gyenge súrlódásá­nál azok robbanásához vezethet. A cink pedig az atmoszféra behatására erősen oxidálódik és a csappantyú tűzszer­elegye ekkor a kimorzsolódásra könnyen 25 hajlamos, miután az a cinknek felületi oxidációja folytán meglazul. Azonfelül nedvesség jelenlétében az ólomazidnak vagy más ólomsónak (ólomtrinitrorezor­cinátnak, bázisos vagy többszörösen bá-30 zisos ólompikrátnak) ólomja a hüvely cinkjével kicserélődik, mikor is fémólom válik le, amelyet a levegő oxigénje a leg­többször újra oxidál. Az aluminium-ólomazid-robbantóesap-35 pantyú a réz-durranóhigany-robbantó­csappantyúkkal szemben való nagy elő­nyeinél fogva az utóbbiakat mindinkább kiszorította. Miután az aluminiumcsap­pantyú fémje a robbanásnál az explóziós gázokban részben elég, ennek folytán az 40 aluminiumcsappantyúk, ha azokat le­vegő- és bányagáz keverékébe kilőjjük, nem oly előnyösek, mint a rézcsappan­tyúk, azaz a keverék hamarabb jut rob­banásra. Ezért is ezen csappantyúk rob- 45 bánó gázokkal telt bányákban nem alkal­mazhatók. Mi azt találtuk, hogy sok rezet és ke­vés alumíniumot (pl. kb. 90—95% Al-t) tartalmazó ötvözetekből olyan robbantó- 50 csappantyú hüvelyeket, amelyek az alu­miniumhüvelyek pótlására kiválóan al­kalmasak, lehet előállítani. Ezen úgy­nevezett aluminiumbronz helyett alumi­niumsárgarezet is használhatunk, amely- 55 nél a réz nagy része cinkkel van helyet­tesítve. Hasonlóképen lehet más olyan ötvözeteket is alkalmazni, amelyeknek főalkatrészei réz és alumínium és ame­lyeknél az alumínium részben magné- 6C ziummal helyettesíthető. Az ilyen rézdús ötvözetekből való ólomazidrobbantócsap­pantyúknak nedves, szénsavtartalmú lég­körben való raktározásánál azt találtuk, hogy a robbantócsappantyúk falazatain 65 rézacid nem képződik. Nem volt előre látható, hogy ezen ötvözetek réztartalmát az alumínium jelenléte folytán annyira megvédi, hogy rézazid képződése nem megy végbe. Az aluminiumbronzból és az 70 említett ötvözetekből készült hüvelyeket a gyujtózsinórra igen jól rá lehet csíp­tetni. Azok a légköri hatásoknak nagyon ellentállnak. A megadott ötvözetekből

Next

/
Thumbnails
Contents