102800. lajstromszámú szabadalom • Billentő szerkezet

Mejr jelent 1081. évi junius hó 15-én. MAGYAR KIRiLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 102800. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Billentő szerkezet. Wirz Ernst mérnök Uetikon :im See (Svájc). A bejelentés napja 1930. évi junius hó 2-ika. Németországi elsőbbsége 1929. évi junius hó 3-ika. Géperővel hajtott járművek billentő szerkezeteinél a kocsiszekrényt emelő szerkezet segélyével az eredeti helyzettel párhuzamos helyzetben emelik és egy má-5 sik, az elsőtől független emelő szerkezet­tel billentik. Ez a második emelő szerke­zet forgattyú révén kézzel hajtott, ollós szerkezetű állványból áll. Ismeretes to­vábbá az a megoldás is, amelynél az egész 10 szerkezet mozgatására többdugattyús hidraulikus emelőt alkalmaznak. A billentő szerkezetnek forgattyú révén való működtetése rendkívül kényelmet­len, különösein akkor, ha a kocsiszekrény [5 felemelése már megtörtént. Többdugaty­tyús hidraulikus emelő esetén a szerke­zeti magasság nagy és a munkafolyama­tok szabályozási lehetősége kicsi. A találmány értelmében kiképezett bil-10 lentő szerkezet az eddig ismeretes szerke­zeteikkel szemben haladást jelent, amely abban áll, hogy a billentő rudazatot ós az emelő rudazatot egymástól függetlenül hidraulikus emelők segélyével működtet-15 jük, ami egyrészt kényelmes és másrészt minden irányban való mozgást tesz lehe­tővé. A találmány értelmében ennek meg­felelően az emelő rudazat felemelkedő ré­szén többdugattyús hidraulikus emelőt 10 rendezünk el, amely nyugalmi hely­zetben a keretet emelő többdugattyús hidraulikus emelő mellett fekszik, úgy, hogy ezen második emelő a szerkezeti ma­gasságot nem növeli. A nagy nyomás ;5 alatt álló olaj hozzávezetését a mozgó ré­szen elhelyezett második emelőhöz és mindkét emelőnél a nagynyomású olaj segélyével való vezérlés függetlenségét a találmány egyszerű módon oldja meg. 0 A találmány szerint kiképezett billentő szerkezet két kiviteli alakját a mellékelt rajzok vázlatosan példakép tüntetik fel. Az 1. ábra a billentő szerkezet oldalné­zete. A 45 2. ábra a billentő szerkezet hátsó né­zete. A 3. ábra az emelő és billentő szerkezet, valamint vezérlő berendezés vázlat­rajza. A 50 4. ábra nagyobb léptékű részletrajz met­szetben. Az 5. ábra a billentő szerkezet egy másik kiviteli alakját szemlélteti. Az (1) kocsiszekrényt például a i(2) se- 55 gédkeretre szereljük. A i(2) segédkeretet az ollós szerkezetű i(3) és (4) rudazat ré­vén az (5) kocsiialváz hordja, mimellett az említett rudazat egyik szárát, például a (4) szárt az (5) alváz (6) vezetéke és a (2) 60 segédkeret (7) vezetéke vezeti. A (3, 4) ru­dazatot az (1) kocsiszekrény felemelése végett emelő szerkezet, például a (8) hidraulikus emelő mozgatja, amely a két (3) és (4) szárakat összekötő (9) csuklós 65 tengelyre hat, és amelynek (10) talpa az (5) kocsialvázban van ágyazva. A (K) emelő kifelé menő lökete a kocsiszekrény csaknem párhuzamos felemelését eredmé­nyezi, mikoris az (1) kocsiszekrény az 1. 70 ós 2. ábrákon szaggatott vonallal ábrázolt felső vízszintes helyzetbe jut. Azon célból, hogy ezen felső helyzet el­érése után az (1) kocsiszekrénynek tetsző­leges irányban, tehát oldalt és tetszőleges 75 magasságban való billentését lehetővé te­gyük, a (3) és (4) emelő rudazat felemel­kedő részében, például a (2) segédkeret­ben egy másik emelő készülék, például a többdugattyús (11) hidraulikus emelő 80 van, amelyet a külső (12) működési hely-

Next

/
Thumbnails
Contents