102799. lajstromszámú szabadalom • Szalmasajtó és sajtócsatorna elejénél elrendezett levágókészülékkel

Megjelent 1931. évi ju niu s hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZAIlADALMT H ÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102799. SZÁM. — X/li. OSZTÁLY. Szalmasajtó a sajtócsatorna elejénél elrendezett levágókészülékkel. Gebrttder Wolger cég- Wolfenbfittel. A bejelentés napja 1930. évi május hó 27-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi április hó 8-ika. Ismeretes, miszerint oly célból, hogy sima szalmabálokat kapjanak és a bálok­nak egymáshoz való tapadását elkerül­jék, a sajtócsatorna elejénél vágókészülé-5 ket rendeztek el, amelyek a sajtócsatorná­ból kiálló szalmát levágják. Ezeknek, többnyire a sajtó dugattyúja által hor­dott vagy mozgatott vagy a sajtódugattyú hajtóművétől vezérelt vágókészülékeknek 10 az a hátránya, hogy minden egyes du­gattyúlöketnél működnek úgy, hogy a szalmabálból a sajtócsatornának e kés­felőli oldalán rövid szalmacsutakok áll­nak ki, amelyek a bálok kezelésénél na-15 gyon szúrnak. Ezenkívül a legtöbb eset­ben egyáltalán nem kívánatos, hogy a szalmát túl sok vágással szükségtelenül rövidítsék. E hátrányok kikerülésére a találmány szerint ez ismert vágókészülé-20 keket pl. az egy vagy több kést oly mó­don képezzük ki és rendezzük el, hogy azok a sajtolási művelet alatt hatástala­nok legyenek és csak minden kötés előtt, tehát pl. e kötést megelőző valamelyik 25 utolsó dugattyúlöketnél jöjjenek műkö­désbe. E célra a találmány értelmében a vágó­készüléket a gép hajtóművétől függetle­nül oly módon képezzük ki, hogy azt csak 30 akkor állítjuk kézi vagy gépi erővel a munkahelyzetébe, ha egy kötésnek kell bekövetkezni, amely helyzetből azután kézzel, vagy gépi-erővel távolítjuk el, hogy az a sajtolási munka alatt a következő kö-85 tésig hatástalanul maradjon. A rajz példaképpen a találmány né­hány foganatosítási alakját mutatja. Az 1. ábra a betömőtölcsérnek ós a sajtó­csatorna egy részének mellső nézete, a 40 2. ábra felülnézete, a 3. ábra egy bekapcsolókészülék nézete, illetve metszete, a 4. ábra a vágókést mozgató szerkezet nézete. Az 1. ábra szerint a (8) dugattyúnak 45 mellső és felső felületét határoló él men­tén, ismert módon az (1) kés van megerő­sítve, amely a (31 ) tölcsér (3) hátsó falán elrendezett (2) késsel együtt ollószerűen működik. Ez a (2) kés a (4) vezetékekben 50 fel- és letolható. Rendszerint e kés oly magasra van tolva, hogy a (8) dugattyú­nak (1) kése alatt vágóhatás nélkül elha­ladhat. Csak közvetlenül egy kötés előtt állítjuk a (2) kést a szakgatott vonalakkal 55 feltüntetett állásába úgy, hogy a dugattyú következő löketénél az (1) kés működik és az (5) sajtócsatornában levő sz-almát a (3) tölcsérben fölötte levő szalmától sí­mán elvágja. 60 A (2) késnek munkahelyzetbe való állí­tása kézi kötéssel végzett sajtolásnál az 1. és 2. ábrán feltüntetett (9) emelő segélyé­vel történhetik. Önműködő kötésnél ter­mészetesen könnyen lehetséges a (2) kést 65 is önműködően a munkaállásba hozni úgy, hogy ezt egyszerűen azzal a résszel hozzuk mozgási függőségbe, amely a kö­tést vezérli. A. 3. ábrán a kés kapcsolásának ily gépi 70 módja van feltüntetve. A (6) fogazott ke­réktől forgatott ismert (7) vezérlőtárcsa, amely a kötőszerkezetet vezérli, a (13) bütyök révén a (15) emelőkarra hat. Ez akkor a (10) rugó hatása ellenében lefelé 75 mozdul el és a (11) húzórúd révén a (2) kést magával viszi. Ez a kapcsolás a (7) tárcsa minden egyes teljes körülfordulá­sánál, amely egy szalmából elkészítésé­nek felel meg, egyszer történik meg, ahol 80

Next

/
Thumbnails
Contents