102770. lajstromszámú szabadalom • Mosogató berendezés

Megjelent 1931. évi ju n iu s hó 227-én. AGYAR KIRÁLYI J|g|||% SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103770. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Mosogató berendezés. Dr. Márton Lajos né, szül. Rafeovszky Ida Nemzeti Muzeum-i igazgrató neje Budapest. A bejelentés napja 1930. évi április hó 30-ika. A találmány egyező kerületű két me­dencéből álló hordozható mosogató beren­dezés, amelynek két medencéje egymásra borítva alkalmas zárószerkezettel egyrnás-5 hoz csukható; belseje pedig edények és evőszerek és törlő ruha befogadására al­kalmas. A mellékelt rajz a találmány példa­képpeni kiviteli alakját, az 10 1. és 2. ábrán az egyik medence oldal-j illetőleg felülnézetét, a 3. és 4. ábrán pedig a másik medence hasonló két képét mutatja, az 5. ábrán az egymásra borított és egymás-15 hoz csukott két medencéből álló teljes készlet látható, míg a 6. és 7. ábra a záró szerkezetnek két to­vábbi kiviteli változatát szemlélteti, vé­gül a 20 8. ábra a medencébe illő edénytartó váz­nak a távlati képe. A célszerűen négyzetes alapú két (m) medence gondosan lekerekített élei egy­másra illesztve szabályos teret zárnak be. 25 A medencék szemközti két falának külső felületén egy-egy szokásos (f) fül nyer megerősítést. Az egyik (ml) medence két fületlen oldalán egy-egy záró szerkezet — a választott kivitelnél pl. kettős (t) tolóka 30 — alkalmazható, amelynek két nyelve az első (ml) medencére borított másik (m2) medence szemközt fekvő két oldalfalának külső felületén megerősített két-két (h) hüvelybe tolható s ezzel a két medence 35 oldhatóan egymáshoz rögzíthető. A két medencét előnyösen derékszögben elfordítva, vagyis úgy borítjuk egymásra, hogy a füleik ne kerüljenek egy oldalra, illetőleg ne ütközzenek egymásba (5. ábra). A két medence teljesen egységesen is 40 készíthető, vagyis fületlen oldalaikon (t) tolókat, füles oldalaikon pedig (li) hüve­lyeket erősíthetünk meg. Ebben az esetben a két medencének egymáshoz való rögzíté­séi kölcsönössé tesszük, a kötés biztonsá- 45 gát pedig megkétszerezzük. Az 1—5. ábrákon rajzolt tolóka helyett a 6. és 7. ábrákon látható másik két eltérő kivitelű záró szerkezet lehetővé teszi a (t) tolóka felálló két végének lehajtását, hogy 50 a mosogatás vagy öblögetés munkáját ne zavarja. Az egymásra borított két medence bel­seje az evőszert, edényeket (tányért, poha­rat, csészét stb.) és törlő ruhát tartó (v) 55 drótváz (8. ábra) elhelyezésére használ­ható, amelybe az egyes darabok mozdulat­lanul megfoghatók, ami csörömpölésüket, sőt törésüket is lehetetlenné teszi. A találmány berendezése gyógykezelés- 60 ben részesülő beteg edényeinek és evő­szereinek más vagy egészséges személyek edényeitől és evőszereitől való tökéletes el­szigetelését biztosítja, még pedig mind a holmi tárolása, mind pedig mosogatása, 65 illetőleg öblögetése és eltörlése tekinteté­ben, lévén a két medenoe egyike mosoga­tásra, másika pedig öblögetésre szánva. Szabadalmi igények: 1. Mosogató (és öblögető) berendezés, ami- 70 nek jellemzője egymásra borított álla­potban oldhatóan egymáshoz rögzíthető két egyező kerületű medenoe. 2. Az 1. igényben védett mosogató (és öb­gető) berendezés két medencéjének 75 egymáshoz záró (oldhatóan egymáshoz erősíthető záró) szerkezete, amire jel-

Next

/
Thumbnails
Contents