102741. lajstromszámú szabadalom • Önműködőleg záródó, hygienikus palack

Megjelent 1931. évi .junius hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103741. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Önműködőlég záródó, hygienikus palack. Boros József magántisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1930. évi julius hó 12-ike. Az ismert palackok, amiket híg folya­dékok tartására használnak, azon hát­ránnyal bírnak, hogy használat előtt a palack szájáról a dugókat le kell emelni, 5 hogy tartalmukhoz férhessünk. E műve­let úgy a hygiene szempontjából, mint gazdaságilag hátrányos, mert a dugó — kiemelés után — esetleg bepiszkolódhat és a palack tartalmát megfertőzheti, to-LO vábbá gyorsan illanó folyadékoknál (aether, szesz, stb.) azok egy bizonyos mennyisége elpárolog, ami szintén káro­sodást okoz. A csatolt rajzon oly önműködőlég zá-15 ródó, hygienikus palack van töredékben, három foganatosítási alakban, példaképen feltüntetve, mely palack, használaton kívül, önműködőlég és hygienikusan záró­dik anélkül, hogy annak dugóját kiemel-20 nénk. Az 1. ábrán az önműködőlég záródó, hygie­nikus palack az első foganatosítási alak­ban, oldalnézetben és hosszmetszetben, a 2. ábrán felülnézetben látható, a 25 3. és 4. ábrán a második foganatosítási alakban, az 5. és 6. ábrán pedig a harmadik fogana­tosítási alakban, hasonló nézetekben van feltüntetve. 30 A találmány értelmében kiképezett, ön­működőlég záródó, hygienikus palack, bármilyen fémből vagy — maró folyadé­kok részére — üvegből készíthető. Ebben a kivitelben, az 1. és 2. ábrán feltüntetett, 36 első foganatosítási alaknál, az (1) palack (2) nyílásában a (3) dugó van elrendezve, melynek (6) felületein a (12) nyúlvány­nyal összekötött (4) fémkarok vannak a később ismertetendő célból megerősítve. 40 A (4) karok a (7) nyakkal párhuzamosan húzódnak ki a (2) szájnyílásból és fordí­tott U-alakú kiképzést nyernek. Ez U-alakú kiképzések rövidebb szárai az L-alakú (5) nyúlványokban végződnek. Az L-alakú (5) nyúlványok alsó (11) félti íe 45 teire az (1) palack (9) vállfelületein ki­képzett (8) nyílásokban fekvő (10) rugók gyakorolnak állandó nyomást, aminek kö­vetkeztében a (10) rugók a (3) dugót a (2) szájnyílásban állandóan felfelé nyomják, 50 a (7) nyak belső felületén elrendezett, liengeralakú (13) fémburok sarkosan ki­képezett (14) aljáig, amely helyzet a palack állandó zárását eredményezi. Mármost, ha a palackból önteni akarunk, 55 akkor az L-alakú (5) nyúlványokat két ujjal lenyomjuk, miáltal a (3) dugó is közvetett nyomást kap és a (2) nyílásból — annak alsó részén — kikerülve a pa­lack tartalmának utat enged mindaddig, 60 amíg a (3) dugót, az L-alakú (5) nyúlvá­nyok által, ebben a kényszerhelyzetben tartjuk. A palack töltése ugyancsak ilyen kényszerhelyzetben tartás útján történik. A 3. és 4. ábrán feltüntetett, második 05 foganatosítási alaknál az (1) palack (2) nyílásában a félgömb alakú (15) vájattal kiképezett (3) dugó van elrendezve, amelynek közepébe a rugó ütköző gyű­rűvel vagy a — rajzon felnem tüntetett 70 — peremmel ellátott (18) nyomórúd van a később ismertetendő célból építve. A (18) nyomórúd a (7) nyakkal párhuzamosan húzódik ki a (2) szájnyílást fedő és csa­varmenetre járó (16) rögzítő tető közepén 75 kiképezett nyíláson keresztül és azon túl­nyúlva a (17) nyomófejben végződik. A (18) nyomórúdnak a (16) rögzítő tető megfelelő mélyedésében a (19) rugó van elrendezve, amely rugó, a rugó ütköző gyűrű vagy 80

Next

/
Thumbnails
Contents